De toan fan Jan de Groot: "Transfrou"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Fleden week worde Rikkie Kolle, 'n transgenderfrou, Miss Nederland 2023. Dut waar de eerste keer dat dut in ôns lând gebeurde. En je hoefden d'r fansels niet op te wachten dat dut 'n prot diskussys oplevere sou. En dan soawel positive as negative reäksys. Sij kreeg sels doadbedrigings! Wat besylt sokke mînsen dochs om dat te doen?
D'r blike dus nag 'n prot mînsen te wezen die't niet met 'e tiid metgaan Ni, dat sêg ik ferkeerd: ik bedoel goenent die't te bekrompen binne om dut te aksepteren. Sij begripe dut niet en sille dut ok nooit doen.
Kyk, 't is niet foor niks is dat 'n frou transformeerd na man of ânsom. Tidens myn oplaiding op 't NHL, heel lang leden, bin ik 's naar Amsterdam weest en der transfrôly en -mânly intervjoed foor 'n projekt. Sij maakten mij dúdlik werom se soa graag fan geslacht ferandere wouwen. Bij mij fiel 't kwartsy gau: ik begreep 't.
De toan fan Jan de Groot
Maar niet elkeneen dus. Kolle kreeg nagal wat haatreäksys. Fansels fon se soks niet mooi, maar se staat d'r dochs boven, soa saai se, en saai feerder dat se hur op en top frou fynt.
Ok gâf se an wat ik die dâg al in Amsterdam hoorde: "Wij kieze hier sels ok niet foor." Just, dut is nou eenkeer soa. Je binne in 'n ferkeerd lichem geboren, om 't soa maar te sêgen. Maar goed, ik hoef jim dut allegaar fast niet meer út te lêgen.
Mona Keizer blinkte út om sien te laten dat se bij de meest konservitive leden fan 't CDA hoort, want sij fon dut maar helendal niks. Bekrompen frommes. Fraag 't Mona waar ooit 'n rebryk in 'n roddelblâd. Nou, ik doen dat niet!
Kim Kötter, sels ooit ok Miss, had gelukkig 'n ândere mening. Neffens hur waar Rikkie de groatste kânshebster om te winnen en sij wist niet eens dat Rikkie 'n transfrou waar. Dat sait 'n prot! Dan mot soa'n transfrou wel kreas weze. Ik hew foto's fan hur opsocht en ik kin niet âns as toegeve dat dut soa is.
Ik hoop dat sij nou nag like gelukkig is as doe't op 't momint dat bekind worde dat sij alle echte frôly fersloegen had. Ho, nou mot ik sels ok niet beginne, h'n, want ok 'n transfrou is 'n echte frou worren. En at je naar 't frôlyshússy gaan, sait dat ommers genog.
Jim begripe dat ik dus achter hur staan en met mij gelukkig meer, maar aigenlik nag feulsten te min. Kyk, fan de bekrompen mînsen hoeve wij niks te ferwachten. Laat die maar geworre.
Rikkie sil deuze kollum fast niet hore, maar dochs wîns ik hur 'n prot súkses bij de ankommende Miss Universe."