Súdwest-Fryslân makket it oanfreegjen fan helpmiddels foar oanpaste sport makliker

Daphne mei har sit-wakeboard © Omrop Fryslân, Ronnie Porte
Wakeboarder Daphne van den Broek fan Snits hat der yn har gemeente Sudwest-Fryslân foar soarge dat sporters mei in beheining makliker in oanfraach dwaan kinne foar in helpmiddel om harren sport te beoefenjen.
It oanfreegjen fan in sportrolstoel is yn de regel wol te dwaan. Mar in oar sporthelpmiddel, lykas in sit-wakeboard, dêr hie Daphne muoite mei. Nei in karriêre as rolstoelbasketballer op heech nivo, wol se har kansen by it wakeboarden pakke.
Yn Súdwest-Fryslân kinst no makliker helpmiddels oanfreegje foar oanpaste sporten
By it wmo-loket frege se in sit-wakeboard oan. "Ik liep er tegenaan dat het niet mogelijk was en dat de reden van de afwijzing ook onbekend was. Toen ben ik naar het Beweegteam van de gemeente gegaan om de mogelijkheden te bespreken." Se krige it advys om yn te sprekken by 'inwoners aan het woord', dat der alle moannen by de gemeenteried is en dat die fertuten.
"Ik loop hier tegenaan, maar andere mensen met een handicap lopen hier waarschijnlijk ook tegenaan. Zij hebben het direct opgepakt als gemeente en een heel nieuw plan ontwikkeld om sporthulpmiddelen te kunnen aanvragen en zo de drempel weggenomen om niet te kunnen sporten."

Earste gemeente

De gemeente Sudwest-Fryslân is de earste gemeente yn Nederlân dy't sa'n nije sportsubsydzjeregeling opset hat, sadat oanpaste sporten beoefene wurde kinne. Daphne is der wiis mei, al hie dit wol earder kind. "Ik denk dat ze er niet eerder bewust van waren, hoeveel aangepaste sporten er tegenwoordig zijn en dat er allemaal verschillende sporthulpmiddelen bij horen. Doordat ik mijn verhaal met hun kon delen en ze het direct hebben opgepakt, voelde ik mij serieus genomen. Daar ben ik erg dankbaar voor."
Daphne van den Broek © Omrop Fryslân, Ronnie Porte
Se hopet dat de gemeente in foarbyld is foar oaren. Dat dy sjogge nei har fisy en belied op oanpaste sporten en dat it mooglik wurdt dat eltsenien syn of har sport dwaan kin.
Oer har ambysjes by it wakeboarden seit se: "Ik hoop dat ik naar de Europese kampioenschappen en daarna naar de wereldkampioenschappen mag gaan."