De toan fan Jan de Groot: "Elektrise fyts"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Froammm! In 'n flits sprint een mij foorbij, wilens de frou nauliks trapt. Ik wor ferbijreden al staan ik stil of dat ik teugen de Mont Ventoux opfyts. En 't duurt maar even of sij is al helendal wegworren op 'e Ouwe-Dyk.
Soa hard gaat se. Jawis, jim hewwe 't allang deur fansels: ik hew nag 'n gewoane fyts, wilens de frou 'n elektrise het. Nou, dat waar te merken dus. Die elektrise fyts het foor mij de boel op 'e kop set en dat bedoel ik dan figuurlik.
Nag maar 'n nussy jaren leden haalde ik altiten 'n prot mînsen in at ik fytste en feul derfan waren mînsen die't allang út 't arbeidsproses waren, om 't soa maar 's te sêgen. Dat is nou dus folledig omkeerd. Ik bin nou de muus en een op 'e elektrise fyts de havik.
De toan fan Jan de Groot
En of dat frustrerend is! Ik kin d'r maar niet an winne dat ik foorbijsoefd wor deur mînsen die't, met alle respekt, al 'n stikminnig desennia langer in 't leven staan. Ik foel mij op dat stoit oud en slop. Teugen die gedachte mot ik dan gau 's fechte.
Wat is der an te doen? D'r achteran flige het fansels gyn sin; ik sou hoogstens twintig meter 't timpo bijhouwe kinne. D'r is maar een oplossing en dat is sels 'n elektrise fyts kope. Maar dan sou ik d'r alleen een kope om myn frustrasys dermet weg te halen. Is dat 't wirrig? En bin ik aigenlik al toe an 'n elektrise fyts? Ni.
Maar soks is trouwens ok gyn ferraiste om d'r een an te skaffen. 'n Prot kines rije d'r naamlik ok al op en die sjeze je nag harder ferbij. Dat sij mij ferbijgaan, der hew ik wel frede met. Der't ik niet helendal frede met hew, is dat 't jongereand al op 'n elektrise fyts rijt. Dat likent op loihyd.
Froeger saaien se thús teugen ôns fan: "Ah, je, die fyftyn kilometer op 'e fyts na Luwt? Der worre je niet minder fan." Is meskien ok wel soa, maar in die tiid fonnen je 't maar niks en deuze koukleum waar in die tiid sels soa blij as 'n kynd, en dat waar ik doe ok nag, at 't winter worde en ik 'n maandkaart foor de bus kope mocht.
En nou de ferwachte hypothetise fraag: wat sou ik deen hewwe at d'r in myn skoaljaren ok al 'n elektrise fyts beston? Eerlik antwoord? Eerlik. Dan sou ik mij seumerdâgs 'n slâg in 'e rôndte werkt hewwe met bollesoeken om maar soa'n ding kope te kinnen.
Dus aigenlik geef ik elkeneen gelyk wat betreft 't kopen fan 'n elektrise fyts. Inderdaad, dat is 'n opmerkilke draaiing in deuze kollum.
Met ândere woorden: ik sil 's om mij hine kike om ok 'n elektrise fyts an te skaffen. Na feul dienstjaren degradeer ik dan myn toerfyts tot kroegfyts. Jan goes electric!"