Friesland Lease tefreden mei fergoedingsregeling foar Stinteigeners

© ANP
It liket derop dat der in fergoedingsregeling komt foar eigeners fan de Stint, in elektryske bolderwein op bern yn te ferfieren. Stints moasten fan de dyk nei in ûngelok yn 2018 yn Oss wêrby't fjouwer bern om it libben kamen. De Stint bleau stilstean op in spoarwei-oergong.
Friesland Lease út Drachten hie 700 Stints op de dyk doe't it ûngelok barde. "Stints waren van het ene op het andere moment waardeloos", seit Jan Baljeu, direkteur fan Friesland Lease.
"Bovendien was er veel vervolgschade. Kinderdagverblijven hebben op andere manieren vervoer moeten regelen, meer mensen moeten aantrekken. Op allerlei manieren hebben ze extra kosten moeten maken."

"Heel realistisch"

Der is no in konseptregeling opsteld om dy skea te fergoedzjen. "Het is heel moeilijk om de gevolgschade goed in beeld te brengen. Maar voor zover ik dat kan beoordelen, is het op een hele realistische manier benaderd", seit Baljeu. "Als een Stint ouder is, dan krijg je ook een minder hoge vergoeding."
Yntusken ride der nije Stints. "Die voldoet aan de allerhoogste eisen. Daar staat een extreem veilig vervoersmiddel. En dat is maar goed ook, want je wilt voorkomen dat zoiets nog eens gaat gebeuren."
Friesland Lease hat al hast wer likefolle Stints as foar it ûngelok.