FIDEO: Tsjerketsjinst yn de Menistetsjerke op De Jouwer

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen in tsjerketsjinst mei in oekumenysk karakter út. Dizze snein komt de tsjinst út de Menistetsjerke op 'e Jouwer wei.
De lieding fan de tsjinst is yn hannen fan foargonger Wim Beekman. Oargelist is Fred Veenstra.
Klik hjir foar de liturgy fan de tjinst.

Lêste kear foar de simmer

Dizze tsjinst is de lêste foar de simmerstop. Yn de moannen july en augustus sil op sneintemoarn in werhelling útstjoerd wurde fan tsjerketsjinsten út de simmers fan 2021 en 2022.
Yn septimber wurde der wer nije de telefyzjetsjinsten útstjoerd, dan út de Sint Pitertsjerke yn Grou wei.