Der briede ynienen mear kobben op Skylge

Briedende kobben yn de dúnen © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Der briede ynienen mear kobben op Skylge en mooglik komt dat mei troch de fûgelgryp, sa tinke se by natuerbehearder Staatsbosbeheer op it eilân.
De kobben hawwe in hiele drege maitiid. De bisten geane manmachtich dea troch fûgelgryp. Ek tichteby Skylge, op Gryn, giet it mis. Dochs briede der mear kobben as oars op Skylge en dat kin mei komme trochdat sy oare, troch fûgelgryp troffen koloanjes net mear opsykje.
Der briede ynienen mear kobben op Skylge
"We hebben op dit moment drie kolonies in de duinen en in de afgelopen jaar waren het er twee. We zien ook dat er in de kolonies meer vogels broeden. En dat is wel opvallend, want we zien aan de vaste wal dat er vogels letterlijk omvallen door de vogelgriep", seit boskwachter Joeri Lamers fan Staatsbosbeheer.
Mar dat ferklearret noch net wêrom't sy nei Skylge komme. Wis kinne je der net fan wêze, mar it kin wolris oan twa saken lizze, tinkt Lamers: "Afgelopen winter is vrij nat geweest. Deze duinvalleien zijn ook extra nat. Dat maakt het wel een hele geschikte broedplek voor die kokmeeuwen."

Geskikt briedplak

"Dan zou je makkelijk kunnen zeggen één plus één is twee; geschikt broedgebied hier, ongeschikte broedgebieden vanwege vogelgriep aan de wal en daardoor een groei van de kolonies hier op Terschelling", stelt Lamers. Hoe't it ôfrint, bliuwt fansels bêst spannend.