De toan fan Jan de Groot: "Onderseeërs"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Ja, late wij dat doen: fier spiksplinternije onderseeërs kope fan een miljard 't stik. Dèr hewwe wij ferlet fan. En der hewwe je wat an. Niet dus. Wij sitte al 'n arig hut in 'n krisis, dat hoef ik gyneen út te lêgen, werdeur 'n prot mînsen in ôns lând 't och soa dreeg hewwe om rônd te kommen.
De regering pompt derdeur flink wat sinten in deuze krisis, soadat elkeneen watertrappele blive kin en niet met 't hood ônder water komt en blyft. Miljarden worre d'r inpompt en fansels sille wij dat an 't eand fan de rit wel op een of ândere menier werombetale motte.
Elkeneen het 't over de krisis en dan is de regering fan doel om fier onderseeërs an te skaffen. Dat kost op syn mînst fier miljard, maar soa't 't in 'e regel gaat, sil dat wel duurder útfâle.
De toan fan Jan de Groot
Over fâle praat: 'n prot mînsen fâle dus om, om't se niet meer rôndkomme kinne. Dan past 't plan d'r echt niet bij om nije onderseeërs te kopen. Dut is 'n puur ongeskikt momint om 't na búttenen te bringen en überhaupt om 't útfoere te laten. Ik sêg: niet doen!
Die nije boaten binne norig om in NAVO-ferband folweerdig metdoen te bliven. Nou, dan dat maar niet, sou'k sêge. Onderseeërs worre fooral inset foor ferkennings. Nou, dan maar niet ferkenne, sêg ik op myn beurt.
Ja, ik weet 't: krekt in 2024 wort dúdlik wie't de boaten bouwe mâg en in 2034 sil de eerste proefdraaie. Utterlik in 2037 motte de teugenworige onderseeërs ferfongen worre. Die fan nou blive derom ant midden jaren dartig faren.
Niks gyn faren. Weg met dat spul. Sintefergriemerij, soa't ik alles sintefergriemerij fyn wat met 't leger te krijen het. Maar der hew ik 't al 's eerder over had en ik wil niet in herhaling fâle.
En ja, wij prate over de jaren dartig. Dat wer maakstou dy drok om wat betreft de krisis? Die sil dan fast over weze. Dat hoop ik en dat sil ok meskien soa weze, maar dan foele wij nag hyltyd de nasleep fan die krisis, om't d'r nou dus al miljarden ingooid worre soadat elkeneen 't hood nag 'n bitsy boven water houwe kin.
Wat 'n jankferhaal dat die boaten nou echt min worre en dat aansen d'r twee overblive, om't se met onderdelen fan die ene twee brúkke om die ândere twee faarber te houwen, soadat d'r twee overblive. Mooi dochs? En at die 't begeve, dan maar gyn onderseeërs meer. Mînsen die't 't krap hewwe, make ok faak fan twee fytsen een. Dus laat se 't in Den Helder en Den Haag ok maar 's erfare hoe't 't foelt at d'r gyn sinten binne en se fan fier onderseeërs twee make motte. Der worre je niet minder fan. En âns maar al."