Teäterfoarstelling 'Un dia nobo': "Je wordt steeds geconfronteerd met een ander perspectief"

© Lucas Kemper
"Ik durf nu opener te praten over discriminatie, ik hoef er geen vrienden meer mee te maken", sa fertelt Yuli Minguel. Se is ien fan de haadrolspilers yn it stik 'Un dia nobo - in nije dei" fan Pier21 oer it slavernijferline.
It stik giet oer twa befeiligers dy't in skilderij bewake moatte: Friezinne Wietske en Friezinne fan Karybyske komôf Es. Dat jout betiden wriuwing, tegearre dûke se harren skiednis yn. It wurdt spile yn de tún fan Keramykmuseum Princessehof yn Ljouwert en giet no freed yn premjêre.
De makkers hoopje - neist op in moai stik - harren publyk in oar perspektyf te jaan op ús multykulturele maatskippij. Mar it hat ek it perspektyf fan haadrolspylster Yuli Minguel oer har eigen komôf feroare. "Ik kijk nu anders naar Nederland nu ik meer over de geschiedenis leer."
Foarstelling 'Un dia nobo'
Yuli Minguel is as swart famke berne yn Limboarch. Se hie altyd it gefoel dat se op har tiennen rinne moast, mar doart sûnt koart iepener oer diskriminaasje te praten. "We zijn opgevoed door de vorige generatie die vertelde dat we ons rustig moesten houden, moesten aanpassen, lekker vriendelijk moesten zijn met altijd een lach."
"Met als doel niet op te vallen zodat je niet wordt geconfronteerd met het vooroordeel dat er is van de zwarte vrouw of man." Minguel hat dizze beheining no hielendal loslitten.
"Op school leer je over de Gouden Eeuw: de eeuw van de handel. Maar er zat ook een andere kant aan. Het is eigenlijk roven van andere landen. Je wordt zo steeds geconfronteerd met een nieuw perspectief." It fielt foar Minguel hiel befrijend om mei har eigen skiednis yn de kunde te kommen.
Skilderij slavernijferline Stadhouderlijk Hof Ljouwert © -
Frysk skilderij slavernij
Skriuwer fan it stik Guus Pengel is by it stik ynspirearre troch in skilderij dat yn it Stadhouderlijk Hof yn Ljouwert hinget. Op it skilderij steane ûnder oare de Fryske stêdhâlder Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz (1612-1640) en Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664) én in swarte jonge yn in read pak, in betsjinner. Hy is lyts skildere en sjocht letterlik nei de manlju op.
"Het legt bloot dat je niet een minderwaardig of primitief volk bent, maar dat je andere gewoontes hebt met een hele rijke cultuur die daar achter ligt. Een cultuur die bewust door een koloniaal verleden is gedempt. Het is goed om te weten waarom dat zo was: zo kon de andere kant van de wereld rijk worden."
Mei it stik hopet se dizze bewustwurding by mear minsken oer te bringen. "Ik hoop dat het publiek kan voelen hoe het was in een bepaald moment en een bepaalde setting. En dat kan heel goed met theater, muziek en verhalen vertellen."
Harkje nei de reportaazje