Twadde Keamerlid Bevers begrypt Wagenborg net: "Levensader van het eiland"

© ANP
Boargemaster Leo Pieter Stoel fan It Amelân en Twadde Keamerlid Harry Bevers fan de VVD binne net te sprekken oer it foarstel fan Wagenborg om minder boaten hinne en wer farre te litten tusken it eilân en Holwert. It komt neffens de boargemaster oan de leefberens op it eilân.
Rederij Wagenborg fersoarget de op- en ôffearten fan It Amelân en Skiermûntseach nei de fêste wâl ta. De rederij docht fanwege oanbliuwende problemen op de farrûtes nei dy eilannen no it foarstel om minder ôffearten te dwaan, in reservearringssysteem yn te fieren en op de farrûtes ienrjochtingsferkear te hantearjen.
Wagenborg hat hieltyd botter lêst fan de tichtslibjende fargeul tusken It Amelân en Holwert en de fargeul tusken de Glinder en feardaam op Skiermûntseach. Dat komt troch oprûne efterstân troch de grutte Eunice-stoarm fan febrewaris 2022 en troch de fierdere fersâning fan de Waadsee.
Der wie al besletten in ekstra baggerskip yn te setten by It Amelân, mar Wagenborg jout oan dat de problemen mei de fargeul noch net oplost binne.
"Op die manier creëert Wagenborg effectief een monopolypositie voor zichzelf. Een monopolypositie vind ik altijd een slecht idee", seit Twadde Keamerlid Harry Bevers fan de VVD. Hy fynt dat Wagenborg te rap giet. "Bovendien vraag ik me af of je het vaarwater wel effectief kan afsluiten voor ander vaarverkeer, want het gaat om openbaar vaarwater."

Advysrapport Rykswettersteat

Bevers wol earst wachtsje op it advysrapport dat Rykswettersteat útbringe sil oan de steatssekretaris. "Rijkswaterstaat moet de veiligheidsvraag beantwoorden. Want laten we eerlijk zijn, niemand wil dat de veiligheid in het geding komt. Maar voordat die vraag beantwoord is, gaat Wagenborg al een paar stappen verder. Dat gaat te ver."
"Dat is een behoorlijke beperking ten opzichte van wat we nu gewend zijn", seit boargemaster Leo Pieter Stoel. Uteinlik giet de steatssekretaris oer de kwestje. "Die moet uiteindelijk goedkeuring geven, we wachten met smart. In de tussentijd blijven we ons best doen om op de een of andere manier een ander besluit te krijgen dan dit."

Grutte soargen

Stoel foarsjocht grutte gefolgen foar eilânbewenners as de plannen fan Wagenborg goedkard en trochset wurde. "Absoluut, voor ondernemers, voor leerlingen die naar school moeten, voor mensen die op Ameland werken, vrachtverkeer. Elk schroefje dat we hier op het eiland gebruiken komt hier met de veerboot, het is onze navelstreng."
Leo Pieter Stoel © ANP
"Het geeft ons grote zorgen op Ameland. Dit zijn enorme beperkingen voor mensen die op het eiland wonen. Het moet hier ook leefbaar blijven, we kunnen geen openluchtmuseum worden."
Twadde Keamerlid Bevers slút him oan by dy soargen. "Het is de levensader van het eiland. Als je dan als rederij niet kunt garanderen dat eilandbewoners voorrang krijgen bij afvaarten, dan begrijp je niet hoe belangrijk die levensader is. Ik zou echt niet willen dat de mensen op Ameland hierdoor in de problemen raken en daar maak ik me nu wel echt zorgen over."

Ferrast

"Ik ben verrast door de korte termijn waarop Wagenborg dit voorstel nu doet", fynt boargemaster Stoel. De rederij hat de gemeente net om ynbring frege by it foarstel foar de tsjinstregeling, seit hy. "We maken ons zorgen dat we op dit moment weinig betrokken zijn bij de besluitvorming."
De fearboat en wettertaksy nei It Amelân © Omrop Fryslân, Ronald van der Pol
De gemeente hat yn de beslútfoarming gjin rol, los fan in advysjaande taak. Stoel fynt it nuver dat Wagenborg en de steatssekretaris bepale hoe berikber oft it eilân is. "Het kan niet zo zijn dat zij dingen met elkaar afspreken zonder de gemeente en inwoners daarbij te betrekken." De gemeente wol dêrom yn in folgjende konsesje, in ôfspraak oer ferfier, wol in meibeslissende rol krije.

Genôch plak

Foar Wagenborg-pashâlders sil altyd foldwaande plak wêze, joech de rederij earder oan. De rederij seit wol dat sy net dogge oan foarrang foar eilanners. Bewenners fan de eilannen woene dy wissichheid wol, kaam tiisdei út de kommisjefergadering.
De rederij ferwachtet uterlik 23 juny in beslút fan it Ryk. De tsjinstregeling neffens it nije foarstel soe dan op 27 juny yngean kinne en earst oant en mei 31 desimber sa bliuwe.