Gemeente Ljouwert hâldt ûnderoan de streek 'een klein plusje' oer op de begrutting

It stedhûs fan Ljouwert © Shutterstock.com (Marc Venema)
De gemeente Ljouwert hat oer 2022 in bedrach fan 3,85 miljoen euro oerholden op de begrutting. Dêrmei liket it húshâldboekje oer ferline jier goed op oarder. Ferantwurdlik wethâlder Hein Kuiken spruts by de presintaasje fan de sifers fan in 'a-typisch jaar voor Leeuwarden'.
De totale begrutting fan de gemeente wie 688 miljoen euro. In posityf resultaat fan hast 4 miljoen euro is dan minder as 1 prosint. Hoe sjocht Kuiken dêrnei? "We hebben in 2022 te maken gehad met de nasleep van de coronacrisis. We kregen te maken met een inflatiecrisis, een energiecrisis en een vluchtelingencrisis", sa leit hy út.
"Ondanks al die uitdagingen hebben wij de financiële positie van Leeuwarden op peil weten te houden. Dat je dan het jaar met een klein plusje kunt afsluiten, daar ben ik best tevreden over."

Jeugdsoarch

Ien fan de gruttere ôffallers op de begrutting wie de jeugdsoarch. Dêr wie Ljouwert 4 miljoen euro mear oan kwyt as de bedoeling wie. "Deze discussie speelt overal in het land. Gemeentes hebben moeite om financieel te sturen op de jeugdzorg en vinden dat de bijdrage van het Rijk omhoog moet", seit Kuiken.
Hein Kuiken, wethâlder yn de gemeente Ljouwert © Omrop Fryslân
Hoe't it dan neffens him oars moat? "We zullen in landelijk verband echt beter moeten kijken hoe we de jeugdzorg kunnen afbakenen. Hoe we misschien meer geld kunnen investeren in voorzieningen, in wijken en dorpen die helpen bij het normaal opgroeien in plaats van meteen in de behandelstand te schieten."

Oekraïners smite jild op

In opfallende plus wie der by de útjeften foar de opfang fan sa'n 500 Oekraynske flechtlingen. Dêrfoar wie der út Den Haag wei in bedrach fan 100 euro de dei de Oekraïner beskikber, yn totaal rom 12 miljoen euro. Ljouwert slagge deryn om de opfang te regeljen foar in totaalbedrach fan goed 9 miljoen euro. It ferskil hoegde net werom nei it Ryk en koe de gemeente nei eigen ynsjoch útjaan.
Op camping De Wetterpôlle yn Ljouwert wurde Oekraïners opfongen © Omrop Fryslân, Jantine Stoffers
"De opvang van Oekraïners moest heel snel gebeuren. Achteraf blijkt dan dat ze ons teveel geld hebben gegeven voor die opvang," leit Hein Kuiken út. "Dat is uiteraard een meevaller, maar inmiddels zijn de bedragen per vluchteling wel bijgesteld. Die zijn nu meer in lijn met wat we kwijt zijn aan opvang."

'Geen sexy onderwerp'

Gewoanwei wurde de jiersifers ien kear behannele yn de gemeenteried. Dit jier besiket de gemeente wat oars om de boarger mear te belûken by dizze komplekse matearje. It is no ien kear, sa't ien fan de oanwêzige amtners ferwurde, 'geen sexy onderwerp maar wel erg belangrijk'.
Dêrom binne der trije mooglikheden foar ynwenners fan de gemeente om yn petear te gean mei de beliedsmakkers. Dat bart yn Stiens, Ljouwert en Grou. Elke jûn stean der twa oare tema's sintraal.