'Ryk moat him ynsette foar ferbining tusken It Amelân, Skiermûntseach en fêste wâl'

De fearboat en wettertaksy nei It Amelân © Omrop Fryslân, Ronald van der Pol
Rederij Wagenborg kin net mear feilich en ferantwurde de besteande tsjinstregeling nei It Amelân en Skiermûntseach garandearje. Dêrom freget de rederij it ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat tastimming om de tsjinstregeling oan te passen.
Konkreet betsjut it dat it net mear ferantwurde is om twa fearboaten tagelyk yn it farwetter te hawwen. Koartlyn is noch baggere om it soal breed en op djipte te hâlden, mar dat hat neffens Wagenborg neat úthelle. Dat waard dúdlik doe't ien fan de snelboaten begjin maaie oan de grûn rûn.

Mear ynspanning nedich fan it Ryk

It ministearje jout oan it fersyk binnenkrigen te hawwen en op koarte termyn mei in reaksje te kommen. Yntusken begjinne de eilanners har soargen te meitsjen. "Kennelijk is het een heel moeilijk probleem", seit boargemaster Leo Pieter Stoel. 'Er moet meer inspanning komen vanuit het Rijk om de bereikbaarheid van Ameland te blijven garanderen."
Boargemaster Stoel: "It Amelân moat gjin iepenloftmuseum wurde"
Ut de gemeente wei bliuwt Stoel yn kontakt mei it ministearje en rederij Wagenborg om te sjen oft de problemen op te lossen binne. "Maar wij zijn geen techneuten. De oplossing moet echt komen vanuit het ministerie of Wagenborg."

Fertrouwen yn in oplossing

Nettsjinsteande it feit dat it probleem al jierren spilet, hat Stoel noch hieltyd fertrouwen yn in goede oplossing: "Dat moet voor alle gasten die komen, de ondernemers, de inwoners en voor de leerlingen die naar school moeten. Er moet een oplossing komen."
Yn in reaksje lit it ministearje witte:
Reizigers moeten er op kunnen vertrouwen dat het openbaar vervoer, of het nu per trein, bus of boot is, betrouwbaar en veilig is. Ook moet de ritfrequentie voldoende zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. Het ministerie is zich bewust van de afhankelijkheid van bewoners en bezoekers van Ameland van de veerverbinding. Daarom spant ministerie zich, samen met de concessiehouders, in om dit op peil te houden en pleegt Rijkswaterstaat binnen de geldende wet- en regelgeving onderhoud om de vaargeul optimaal toegankelijk te houden.
In hun brief aan het ministerie geeft Wagenborg aan dat ze een aanpassing van de dienstregeling noodzakelijk vinden om de veiligheid van de schepen te waarborgen. Momenteel zijn wij deze brief en het achterliggend onderzoek aan het bestuderen. We zullen zo snel mogelijk met een inhoudelijke reactie komen.
Dat fynt ek direkteur Marjan Bosscha fan de VVV Amelân: "De veerverbinding is cruciaal voor de toeristische sector. Zonder de veerboot wordt het een stuk lastiger hier te komen." It frustrearret dat der mar gjin oplossing fûn wurdt. "Er zijn wel mogelijkheden na 2030. De vraag is alleen hoe we tot die tijd van A naar B komen", seit Bosscha.

Iepenloftmuseum

De oanpassing fan de tsjinstregeling soe mids juny yngean moatte, krekt foar it begjin fan it fakânsjeseizoen. Bosscha: "Er liggen verschillende scenario's op tafel. We hopen dat het niet nodig is de dienstregeling aan te passen en dat er veilig gevaren kan worden."
Slagget it allegear net, dan rekket dat eltsenien op It Amelân, seit Bosscha: "Alles hangt samen. Zonder die veerverbinding is de leefbaarheid echt in het gedrang op het eiland."
Dat sjocht ek boargemaster Stoel: "Er wonen en werken wel mensen. Het kan niet zo zijn dat wij tot een openluchtmuseum te verworden. Als wij niet meer bereikbaar zijn is dat wel de consequentie."