De toan fan Jan de Groot: "Ti-grek"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"'Pls', wille jim even lústere? Check. Ja? Thxx. Wacht even, sil 'n dúmpy omhoog plaatse, hoor. Done. Begripe jim 't nou al niet meer? 'NP.' Ik lêg 't jim út.
Kyk, dat taal ferandert, der berust ik in. Nou en dan nim ik nag wel de gedaante fan Don Quichotte an, maar faker nag bedank ik derfoor. Ik wil gyn karikatuur fan 'n taalmantsy weze.
'n Prot prate naamlik niet goed Frys en Bildts meer, ferbildtse en ferfrise Nederlânse woorden, wilens der gewoan bestaande Frise en Bildtse woorden foor binne. Feerder doen 'n soad de werkwoordsformen omkeerd.
De toan fan Jan de Groot
Afijn, dat hoef ik de meesten fan jim niet meer út te lêgen. Taal ferandert. Der is niks teugen te doen. Der is de lêste jaren al 'n prot over praat. As taalpurist motte je der soa starigan bij delgeve maar dat is makliker said as ok deen. Ik ferbeter nag 'n prot, maar dus teugen beter weten in.
Maar werom naar 't begin fan deuze kollum: wer't ik broed fan wor binne die ôfkortings. Fer-skrik-lik. Ik begon fandaag met 'Pls' dat niks âns is as 'Please' en 'Check' geeft an dat 't foornander of regeld is. En 'NP' staat foor 'No Problem.'
Ja, ik most dat ok lere, hoor, maar dat weet ik nou soa starigan, maar ik leer nag hyltyd nije ôfkortings. Maar met die halfwize ôfkortings fersmirge je de taal enorm! Je make de taal, dat soa'k mooi goed is, stikken!
Werom doet 't jongereand dut op groate skaal? Trouwens ok feul mînsen die't al wat ouwer binne doen soks. Neffens mij komt dut deur Ho, de deurbel. 'BRB!' Dat betekent: 'Be Right Back.' 'Back.' Wer waar ik bleven? 'Idd', en dat is 'Inderdaad', ik waar bij werom men soks doet. Is dat 'mss', is meskien, út loihyd? Sou kinne, maar dat wil mij niet an.
Ik dink aigenlik dat dut gewoan de tiid is. De taaltrend. Dat is met appen begonnen. Meskien hyt 't wel apptaal. Sou mij niks ferbaze. En de een nimt 't dan fan de ânder over. Dan soudestou 't likegoed apetaal noeme kinne . Whoehahaha! Just, ok soa'n ferskriklike nije trend in de skriiftaal om merke te laten dat je och soa gnize motte.
En is't jim ok opfâlen dat 't hest allegaar Ingelse woorden binne? Sil ok wel met de tiid fan nou te krijen hewwe, dinke jim ok niet? Krekt as al die emikons ensoa. Gnizende koppys of just tryste koppys.
't Waar een en al krimmeneren fan myn kant, maar dochs hewwe jim 't folhouwen om de hele kollum út te lústeren. Der kin ik maar een ding over sêge: Ti-grek? Dat staat foor Thank You. En der sit gyn woord Frys of Bildts bij..."