De toan fan Jan de Groot: "Kangeroe"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Hoorde ik dat nou goed? Hewwe se fleden week 'n dooie kangeroe bij Makkinga fonnen? Die waar anreden. Worde mij echt gyn bak wiis maakt? Opsoeke die hannel. Goinen, 't is nag waar ok. Hoe dan?
Ik sil 't jim útlêge: in 't bericht staat dat 'n walibi, want om die kangeroesoort gaat 't, helendal gyn nijs meer is in 't bos bij Makkinga en Oosterwolde.
Twintig jaar leden skafte 'n man 'n stikminnig fan die bueldieren an. Doe waar 't hek 's 'n keer niet goed dicht deen werdeur deuze beesten ontsnapten en sont die tiid springe d'r kangeroes om in dat stik bos. En dut in Nederland en ok nag in Frysland. 't Mot niet gekker worre.
De toan fan Jan de Groot
Deuze beesten hewwe hur anpast en plante hur foort soadat d'r hyltyd meer kangeroes komme. Mînsen komme ok gau 's 'n kangeroe teugen, soa staat in dat bericht. "Goeie, kangeroe" - "Dâg mîns." Ja, de mim fan Tomke is dochs ok 'n kangeroe en kin ok prate.
En meskien komt 't aansen wel soa feer dat de buurman en ik beslútte om baidegaar 'n miereëter an te skaffen, om't wij seumers 'n prot last hewwe fan amels ant 't momint dat se útflige.
"Weetst wat?", sêg ik dan teugen de buurman, "dan kope wij baidegaar 'n miereëter en 't probleem is oplost. Maar dan blykt al gau dat soa'n beest dochs wel 'n hannebiner is en feul tiid en sinten kost.
De buurman en ik sien nander an en begripe nander fort. Wij sette baide beesten út in 't Stannebuurtster bos, geve hur nag wat eten met en swaaie hur oplucht út. En dan blike 't ok nag 'n mantsy en froutsy te wezen werdeur d'r meer fan deuze beesten komme en de bosmieren der soamaar útsturven binne.
En at ik en de buurman nou 's 'n luw nimme souwen as waakkônd, om't wij wat groater geskut hewwe wille om ôns kostber goed te bewaken, dan kinne je de sieraden gerust op tafel lêge late en dan is 't doel beraikt. Maar op 'n stoit binne je fansels sels och soa bang foor dat beest en foordat wij sels únaaie, werke wij de luwrn 't bos in.
En at dat nou ok nag 's 'n mantsy en froutsy binne Nou, at dat soa deurgaat met de ferskillende wilde dieren, dan kinne je 'Beekse Bergen' wel slútte en gaan de toeristen tena 'n dachy naar 't Bildt om de wilde beesten te sien.
Fansels, 't is och soa overdreven wat ik nou skriif, maar ik wil d'r maar met angeve dat 't soa starigan al núvver wort dat d'r beesten in ôns netuur komme die't hier aigenlik niet hore. Noemde kangeroe dus, maar wat dinke jim fan de wolf? Dat wort soa starigan 'n groate plaag. En 't antal wort hyltyd groater.
Nou kinne se d'r nag wat an doen om se út ôns lând fort te krijen, op watfoor menier dan ok, want foordatstou 't weetst binne d'r skielk meer wolven as skapen en der werkt de wolf an twee kanten an met: se fermenigfuldige hur as kninen en dernaast moorde se sels de skapen út. Feul wiishyd hierin wînst."