De toan fan Jan de Groot: "Angela"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"In 'e feesttint staat de mezyk knalluud. Ik kin as barman de bestellings fan 'e mînsen hest niet ferstaan. D'r komt 'n frou an 'e lange bar staan en sait wat werfan ik alleen de naam "Angela!" ferstaan.
"En ik bin Jan" en toegelyk geef ik hur 'n hând. "Is Angela d'r ok?", fraagt se, hur stim klinkt nou 'n stik luder en derom ferstaan ik hur. Ik kin gyn Angela. Kin se mij dan? Ik hur in elk gefal niet. Of sit sij meskien met mij te flirten? Die flarde...!
Ik bin d'r suver wat met an, maar om mij hine skreeuwe se myn naam om't se bier bestelle wille. Ik toog bier die kant út. Wilens foel ik ogen op myn rûg priemen. Ik kyk om en skrik: "Sien ik der nou wanhoop in hur ogen?" Wat wil se fan mij? Of is sij meskien 'n dochter fan mij der't ik helendal gyn weet fan hew? Maar dan skiet 't mij inenen in 't sin: de naam 'Angela' is ommers 't koadewoord! Soeg dat ik bin.
't Sit soa: fleden week maandeg kwam de GGD in 't nijs met tips om tidens de seumerfestivals te foorkommen dat besoekers drogeerd worre. Och soa belangryk is in elk gefal om 'e hând altiten boven 't dranky te houwen, temînsen at die niet tussen dyn lippen 'e lippen sit, soadat een niet stikem floeistof of poeder in een syn of hur glâs doen kin.
De toan fan Jan de Groot
En soks is fansels 'n ferskriklike minne streek. Dat wort deen deur mînsen die't niet deuge. Ans gooie je ommers niet rotsooi in drankys fan onskuldige mînsen. 'n Normaal dinkend mîns haalt soks fansels niet in 't hood. En werom doen sokke idioaten dut aigenlik, neffens de GGD? As grappy befoorbeeld. Nou, dan is dat wel 't hele minne grap. Sels stikken minder as 'n grap fan Tineke Schouten. Maar 't kin ok weze dat een de ânder berove of seksueel misbrúkke wil.
Stikem rotsooi in 'n glâs doen, is fansels strafber, maar betrap maar 's een. Dat is hest niet te doen. Men doet dat naamlik soa genipig.
En dan die aarme slachtoffers die't faak niet goed worre, in panyk rake kinne of sels helendal út 'e tiid gaan. En dat deur sokke malloaten sonder ok maar een stikky geweten.
In hyltyd meer lannen wort 't koadewoord 'Angela' brúkt om an te geven dat een lastig fâlen wort. Maar dut koadewoord kin een ok brúkke at hij of sij dinkt dat een wat in syn of hur drankje deen het. Neffens de GGD kin een him of hur befoorbeeld soa bedraigd foele dat degene niet durft te sêgen dat hij of sij lastig fâlen of drogeerd wort. At je dan an 'e bar frage naar 'Angela', dan wete de mînsen achter de bar dat een help norig het. Die kin dan de befailiging of plisy waarskouwe.
Dat fan mij an 't begin fan 't kollum is fansels in sêne set, maar hierbij 'n oproep an 't barpersoneel: krije jim een an 'e bar die't fraagt at Angela d'r is, dan wete jim wat jim te doen staat.
Maar 't allerbelangrykste is fansels om soks te foorkommen. Ok wat rotsooi in 't glâs angaat. Ferlies derom dyn glassy drinken nooit út 't oog en hou dus altiten dyn hând op 't glâs. Niet best dat dut teugenworig soa mot, maar je hewwe d'r spitig genog met te krijen. Dus d'r goed om dinke en at je dat doen, dan staat dij niks in meer 'e weeg om d'r 'n prachtige feestseumer fan te maken."