Bytwûnen en harsenskoddingen: agresje kliïnten grut probleem yn handicaptesoarch

Foarbyldfoto fan agresje © Shutterstock.com
Mear as de helte fan de meiwurkers yn de handicaptesoarch hat wykliks of sels alle dagen te krijen mei agresje fan kliïnten. Dat docht bliken út in lanlik ûndersyk fan fakbûn FNV. Yn Fryslân is de situaasje net oars, seit Tamara van der Spoel, bestjoerder foar de handicaptesoarch in Noard-Nederlân.
Oan it ûndersyk dienen hast 2.000 FNV-leden mei. Bytwûnen, breuken en harsenskoddingen komme in soad foar ûnder de respondinten. In kwart jout oan bliuwend psychysk letsel te hawwen. Van der Spoel hat gjin spesifike sifers foar Fryslân, mar sjocht eins gjin regionale ferskillen. "Overal is het een beetje hetzelfde verhaal."
Ek yn de geastlike sûnenssoarch, de jeugdsoarch, soarchynstellingen en thússoarch komme in soad ynsidinten foar. "Wij krijgen heel veel signalen van onze leden, dat eigenlijk in alle sectoren van de zorg agressie een groot probleem is", seit Van der Spoel.

Skowe mei meiwurkers

"Er zijn grote zorgen, omdat die agressie verergerd wordt doordat er veel geschoven wordt met medewerkers." Dat komt bygelyks troch wikseljende wurktiden, in tekoart oan personiel en meiwurkers dy't net foldwaande oplaat binne om in groep te begelieden.
We zien bijvoorbeeld dat mensen letterlijk het ziekenhuis in geslagen worden.
Tamara van der Spoel
Dêr komt by dat de kliïntegroep hieltyd grutter en komplekser wurdt en dêrtroch is der spesifikere help en finansiering nedich, wit Van der Spoel. "Het is een heel complex verhaal."
"We zien dat mensen letterlijk het ziekenhuis in geslagen worden", seit se. Kliïnten kinne oerstjoer reitsje troch lytse saken, sa as fersteuring fan de rûtine. "En dat heb je al als je ineens een andere medewerker hebt, die ze niet kennen. Dat leidt dan vervolgens tot bijtwonden in handen en benen, en blauwe plekken."

Slimme ynsidinten

Der komme ek slimmere ynsidinten foar, seit Van der Spoel. "Ik heb bijvoorbeeld ook wel meegemaakt dat cliënten een medewerker probeerden te verwurgen. Dat soort dingen gebeurt ook. Het is best een groot probleem."
De útkomsten fan it ûndersyk binne presintearre op de ynternasjonale Workers' Memorial Day. Alle jierren wurde op 28 april de wurknimmers betocht dy't troch in bedriuwsûngelok of beropssykte ferstoarn binne.
Als werkgever heb je de plicht om te zorgen voor een veilige en verantwoorde werkplek.
Tamara van der Spoel
Fakbûn FNV wol dat der mear omtinken komt fan wurkjouwers en de oerheid foar de problematyk. Wurknimmers ha de plicht om ynsidinten te melden, mar neffens Van der Spoel wurdt net altyd wat mei dy meldingen dien troch de wurkjouwer. In kwart fan de dielnimmers oan it ûndersyk seit ek gjin stipe fan de wurkjouwer te fielen.
"Als werkgever heb je de plicht om te zorgen voor een veilige en verantwoorde werkplek", seit Van der Spoel. "Maar daar horen ook goede arbeidsvoorwaarden bij. Dat je mensen voldoende opleidt en voldoende betaalt. Het is zwaar, bij tijden risicovol werk."
Neffens har moat ek de oerheid ta de bûse. "Aan de andere kant moet er ook vanuit de overheid voldoende financiering staan voor het werken met dergelijke doelgroepen, maar ook voor een flinke salarisverhoging. En daar zien we toch steeds dat het ministerie de beurs gesloten houdt. Dat moet ook zeker veranderen."