De toan fan Jan de Groot: "Swimme"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Na 'n hutsy op 'e wachtlist staan te hewwen, kreeg ik eand maart de goeie boadskip dat d'r een útfâlen waar en dat ik lid worre mocht fan 'e 'Froege Feugels', de swimklup foor goenent die't graag tweekeer in 'e week baantsys swimme wille.
Soa, dat is 'n lange eerste sin; eerst maar even útpoeste. Dat most ik trouwens na de eerste keer swimme ok. Maar laat ik bij 't begin beginne in plak fan jim drekt in 't diepe dúkke te laten.
De ferening de 'Froege Feugels' is 'n swimkluppy fan krapan feertyn mânly en een frou en dut kluppy bestaat al heel lang. 't Doel is heel simpel: swimme is gesond, goed foor de kondisy en je binne dochs an 't sporten.
De toan fan Jan de Groot
D'r binne twee groepen die't op ferskillende tiidstippen beginne, want âns swimme je nander foor de poaten en dan kinne je niet even lekker deurswimme. Ik sit in 'e eerste groep, omdat ik offens al arig betiid begin met werken. Dat om kertier foor sessen op dînsdeg- en donderdegoffens dúk ik in 't heerlike wêrme water.
Jawis, 't most eerst al even winne. In 't begin ferlaai ik hyltyd de grînzen. Eerst maar 's soafeul baantsys, de folgende keer 't dubbele en soa starigan útbraide. Maar ik bin nag lang n't soa feer as de swimmers om mij hine.
Ik docht dat ik eerst 'n grîns over most om te swimmen, want 't swimbad en ik waren froeger niet soa'n goeie kombinasy. Tidens 't lesswimmen froeger kreeg ik naamlik twee sware ongemakken.
De eerste keer sat ik foor op 'e stang bij ôns hait op 'e fyts onderweegs naar 't swimbad en doe kreeg deuze soeg de foeten in 'e spaken en ôns hait en ik flogen over de dyk hine. En motst mene dat die foet d'r snel weer útkwam. D'r most knipark an te pas komme. Myn ene been waar och soa skanseerd werdeur ik naar 't sikenhuus most.
En de tweede keer waar tidens 't ôfswimmen. Foor diploma A mostest met 'e kleren an swimme. Die plakten fansels an 'e bilg fast en ik kon se derdeur niet út krije. Dat ik keek na bovenen na de tribúnne der't ôns mim sitte most. Ik kon hur niet soa gau fine en liep hyltyd meer achterút ant 't momint dat ik achterút 't swimbad in stapte met myn mônd keihard op 'e rând.
Ja, lústeraars, je souwen sêge dat dut 'n slaagde passazy út 'n slapstick is, maar dut is echt gebeurt. 'n Stik fan 'e tan ôf, bloede as 'n rund en al gau 'n lip die't feul dikker waar as de baide inspoaten lippen fan Gaby Blazer bijnander. Ok nou had ik weer medise hulp norig.
Dat d'r sil aansen fast weer 's wat gebeure met mij. Ik hew maar niks said teugen de ândere swimmers over myn ferleden in 't swimbad. Maar goed, ik swim niet meer met kleren an en hew alleen 'n swimbroek an.
Hoewel, 'n hut leden swimden wij, as twintigers, in 'e nacht ok wel 's stikem in 't búttenbad, maar dat is 'n heel ânder ferhaal. Trouwens, soafeul had dat nou ok weer niet om 't liif."