De toan fan Jan de Groot: "Krimpflasy"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"De lêste maanden komme hyltyd deselde fraagstikken ferbij en dat is ok wel loochys, want 't binne belangrike punten: stikstof en de inflasy. En ik wil 't deuze week over dat lêste hewwe.
De prizen in befoorbeeld de súppermet binne behoorlik stegen en dat merke fooral goenent die't moeilik rônd komme kinne. Die motte besúnnige op produkten en kope alleen 't broadnoadige; en dat lêste woord sait genog.
Die leve in 'n hele drege tiid en d'r motte hyltyd meer mînsen na de foedselbank en dat in dut lând dat hoog opgeeft dat 't gyn bananerepublyk is. Nou, soa starigan...
De toan fan Jan de Groot
'n Prot produkten binne wel drie keer over de kop gaan. Jawis, súppermetten kinne niet âns, omdat de fabrikanten dat bepale. En die kinne ok niet âns, at je se love mâge. Foor 'n part loof ik se, maar dochs hew ik dat gefoel niet foor de folle hondert persint.
Dat het ok te krijen met de gemene streek die't de fabrikanten úthale. D'r is naamlik sprake fan krimpflasy. Dat hout in dat d'r minder inhoud in 'e ferpakking sit, maar dat de klanten al deselde priis betale motte.
Dat is de boel besoademitere fansels. Dan dinke de klanten fan: "Nou, kyk 's an! Deuze priis is gelyk bleven. Dat is mooi!" Dat is dus niet waar. Just, ok hierdeur make de fabrikanten en de súppermetten meer wînst. En die winkels hewwe in de koronajaren al meer wînst haald as derfoor, neffens mij.
Ik begryp ok wel dat de fabrikanten last fan 'e priisstigings hewwe en dat soks útaindlik an 'e konsuminten deurberekend worre. Prijsstigings fâle fansels altiten drekt op bij de klanten, maar wat se dus minder gau merke, is 't ferklainen fan 'e inhoud, maar d'r al deselde priis foor betale. Mînsen die't dut al deur krije, foele hur hierdeur fansels besoademiterd.
De 'Consumentenbond' noemt dut 'n trúkky, maar geeft an dat dut wel mâg, temînsen at se d'rop sette wat 't is en hoefeul d'rin sit. Ja, lekker! Se fermelde dus niet eksplisyt dat d'r minder in sit foor deselfde priis.
Fabrikanten perbere 'n mooie draai an krimpflasy te geven deur teksten as 'verbeterde receptuur' of 'duurzamere verpakking' d'rop te setten. Niet te loven. Stikem gedoe. Ho, geniepig is 'n beter koazen woord.
Ik bin benijd hoe lang soawel de hoge prizen as de krimpflazy blive sille of sou 't meskien altiten soa blive? Dat is niet te hopen. Soks sil wel moeilik lêge. Maar op korte termyn likent 't mij niet soa moeilik om op te houwen met die achterbakse krimpflasy. Liever nag guster as fandaag, bij wize fan spreken, en at 't fandaag niet lukt, dan môrn, maar gyn dâg later!"