De toan fan Jan de Groot: "Ketting"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"De burgemeester fan Harlingen wil 'n nije amtsketen hewwe. Kosten: maksimaal 12.000 euro. Toe maar...
't Amtsketen fan burgemeester Ina Sjerps sit naamlik niet lekker, soa sait se. Eerst worde d'r besloaten om deuze ketting met die groate prikkende skakels na de sulversmid te bringen om 't an te passen. Maar al gau bleek dat dut niet kon en derom worde op 'e raadsfergadering fan maart foorsteld dat d'r dan maar 'n nij amtsketting komme mot.
Maar tidens die fergadering worde besloaten dat d'r foorlopig gyn beslút nommen wort. D'r kwammen naamlik 'n prot negative reäksys út 'e gemeente weg, omdat soa'n nije ketting dus flink wat kost. Hé, hé, fine jim 't gek dat d'r negative reäksys komme?
De toan fan Jan de Groot
En om feerdere diskussy en negative berichten hierover te mijen worde dut punt fan 'e aginda skrast. Deuze kwessy mot eerst maar 's met alle raadsleden bepraat worre, soa worde d'r said.
Werom in 'e goedighyd diskussys mije? Hier mot just al over diskusseerd worre! Want 12.000 euro foor soa'n ketting is niet niks. En fooral foor 'n ketting die't niet alle dagen brúkt wort. Derom is 't sonde at d'r al 'n nije ketting komme sou.
Dan mot Sjerps maar deurbite, hoor, in die korte tiid dat se dat ding om 'e nek het bij spesjale gelegenheden. En 't is ommers niet 'n soort fan ankelbând die't se alle dagen om hewwe mot.
Die 12.000 euro kinne je fansels feul beter brúkke foor dingen die't àl norig binne. Soa leve d'r 'n prot mînsen op dut stoit in 'n och soa'n drege tiid. Die hewwe 't moeilik om rônd te kommen en dan mot madame de burgemeester 'n nije en dure amtsketen hewwe. Dat is niet alleen de wereld omkeerd, maar dernaast likent 't ok wel snobisme.
Dut geeft trouwens wel 'n beeld watfoor frou de burgemeester is. 't Likent d'r naamlik op dat 't een is die't gau krimmeneert. Hewwe de foorgangers fan de teugenworige burgemeester hier trouwens ok wel 's over krimmeneerd? Ik kin 't mij niet heuge.
Hooplik wort dut foornimmen aansen definityf skrast. Dat is in elk gefal feul minder pynlik as Sjerps an hur ambtsketen na je toe te trekken en hur in 't gesicht te sêgen dat se 't wel fergete kin dat se 'n nije ketting krijt. En at d'r al 'n nijen een komme sou, dan sou dat 'n groate sintenfergrimerij weze. Ik blyf deuze sitewasy met groate belangstelling folgen. Bin och soa benijd hoe't dut ôflope sil."