Fryske gemeenten hawwe noed oer plan om spoedeaskjende help te konsintrearjen

Boargemaster Jan Rijpstra fan Smellingerlân © Omrop Fryslân
De boargemasters fan Smellingerlân, Hearrenfean en Súdwest-Fryslân ha noed oer de plannen om de spoedeaskjende help fan sikehûzen mear te konsintrearen. Dat soe betsjutte dat aanst net alle sikehûzen mear in eigen ôfdieling ha foar spoedgefallen.
Ek binne se min te sprekken oer dat gemeenten net belutsen wurde by de petearen oer mooglike sluting fan de spoedeaskjende help. "Er wordt in feite niet met ons gesproken maar over ons, dat steekt ons het meest", seit boargemaster fan Smellingerlân Jan Rijpstra. "Het is een beetje schrijftafelpolitiek, we zetten wat op papier en je redt je er maar mee. Zo werkt dat niet."

Tekoart oan personiel

Minister Ernst Kuipers fan Folkssûnens hat oankundige dat it troch it grutte tekoart oan soarchpersoniel needsaaklik is om soarch te konsintrearjen. Dat tekoart sjocht de boargemaster ek wol. "Ik vind dat we veel meer moeten doen om meer zorgpersoneel te krijgen, dan zullen we ook wat aan de verdiensten moeten doen. Tegelijkertijd hebben wij in Fryslân een prachtig netwerk van ziekenhuizen. Als we daar één of twee van zouden sluiten, dan wordt de reistijd vele malen groter."
Nij Smellinghe © Omrop Fryslân
Op koarte termyn neamt Rijpstra in berop dwaan op "mensen die al met pensioen zijn of met pensioen gaan om weer wat uren te werken in de zorg" in oplossing. Der moat neffens him ek folle mear ynset wurde op it stimulearjen fan jongerein om de soarch yn te gean.
It konsintrearjen fan spoedeaskjende help fynt er gjin oplossing. Gemeentebestjoeren fan oare lytsere stêden en gemeenten fersette har ek tsjin it plan. "Inzet is dat we met 28 gemeenten in Nederland aan tafel willen komen met de minister", seit Rijpstra. "Ook in regionale overleggen over acute zorg horen wij aan tafel te zitten. Praat met ons, wij hebben veel inzicht in onze gemeente."