De toan fan Jan de Groot: "Stimme"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Môrn binne de ferkiezings. Dat fyn ik altiten 'n mooie dâg. Spannend ok. Je favorite pertij is dan krekt 'n foetbâlklup, want je hope fansels dat 'dyn', tussen anhalingstekens, pertij wint.
In 't ferleden sat ik gau 's op 't stimbero, maar deur twee redenen bin ik der met ophouwen. Je motte alle keren eerst 'n -elearning folge om stimberolid te wezen. Der hew ik gyn nocht an. Okee, de koronamaatregels kwammen d'r in 2020 bij, maar de tekst gewoan even deurnimme had wel genog weest.
De toan fan Jan de Groot
De ândere reden dat ik niet meer op 'n stimbero sit, is dat soa'n dâg mij feulsten te lang duurt. In myn leven hew ik mij nag nooit ferfeeld, maar at ik op 't stimbero sit, weet ik wat ferfele inhout. En 't liep nooit 's lekker deur op 'e lokasys, want ik sat naamlik altiten in klaine dorpen.
Stimme dus. 'n Prot mînsen doen altiten soa gehaimsinnig wer't se op stimme. Ik hew gyn flau idee werom se 't foor hursels houwe wille. Is nergens foor norig, neffens mij. Ik kom út 'n road nest; dat fan huus út stimden wij altiten PvdA.
En ok nou lait myn hart d'r nag. Soa't ik altiten fen blyf fan PSV, soa bin ik ok 'n soort fan fen fan PvdA. Ok únyk: fan-fen-fan. Over die drie woorden achternander stroffel je makliker as over de kiesdrumpel.
Maar Jan stimt dut jaar niet op 'e PvdA, want sont de FNP hur och soa sterk maakt foor de Frise taal en dus ok de dialekten, is't foor mij, as taalfanatiekeling, fansels feul beter om op 'e FNP te stimmen. Ans sou ik ommers myn aigen Bildtse glazen ingooie. Dan mot de PvdA foor 't goeie doel 't maar even sonder myn stim doen. Landlik stim ik wel weer op 'e rooie rakkers.
En foordat wy praatsys krije: 't klopt dat listtrekker Sijbe Knol in St.-Anne weunt en ik him persoanlik kin. 'n Goeie kirl. Maar syn styl en menier fan praten befâle mij gewoan. Hij het wat te fertellen en is dúdlik, fyn ik.
Fooropsteld: ik bin hier in deuze kollum niet om syltsys foor de pertij te winnen, maar ik wil d'r al skande fan spreke wat d'r twee weken leden deen is om 'e FNP 'n hak te setten deur befoorbeeld op spandoeken en in 'n filmpy an te geven dat de FNP foor de wolf weze sou. Dat is naamlik 'n leugen! At je 't goed leze op 'e websait fan 'e FNP, dan lait dat heel âns. Dus nim dat ferkeerde beeld niet met 't stimhokky in, maar lees eerst even goed wat de FNP derover sait.
Mooi, dut wou ik dochs even kwyt. En o ja, ik kin 't as oud-stimberolid niet late: fergeet niet de baide stimkaarten en legitimasybewiis met te nimmen. En dan wîns ik jim môrn alle wiishyd toe."