Boargemaster Amelân ferwachtet net dat in smookferbod op it strân helpt

In peuk op it strân © RTV NOF
Boargemaster Leo Pieter Stoel fan Amelân freget him ôf oft in smookferbod op de strannen wol helpt. It kabinet wol minder peuken yn de natuer en ûndersiker dêrom in smookferbod op de strannen fan de Waad- en Noardsee.
Hoewol't de boargemaster ek tsjin fersmoarging is, tinkt Stoel dat in ferbod yn de praktyk net te hanthavenjen is. "Ameland heeft 28 kilometer aan strand en twee politieagenten. Dan zie ik een probleem met handhaving en dan vraag ik me af of het verbod op zich zoveel doet."
It ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat wurket oan plannen om swalkôffal werom te bringen. Yn de filters fan sigaretten sitte skealike stoffen dy't de boaiem yn lûke. Draachflak foar in smookferbod soe der wol wêze. Alle jierren wurde der tsientûzenen peuken op it strân fûn.

Offalbakken

"Vanaf 1 mei mag je niet stoken en roken in de duinen, maar op het strand geldt dat niet", sa leit Stoel út. "Afval hoort niet in de natuur, ook geen sigarettenfilters. Mensen moeten hun rommel gewoon netjes weggooien."
Boargemaster Leo Pieter Stoel fan Amelân © Omrop Fryslân
Benammen yn it opromjen besiket de gemeente yn te fassilitearjen. "We zorgen ervoor dat er veel afvalbakken zijn, zodat mensen makkelijk hun spullen kwijt kunnen." Mar dus net mei regels, ek net yn de gemeentlike feroarderingen.
"Het is de vraag of je de doelstelling bereikt met verboden in de APV. We kunnen wel een letter opschrijven, maar of er daarmee minder filters in de natuur komen, dat betwijfel ik."
Stoel seit fierder grutsk te wêzen op syn skjinne strannen. "Vorige week is nog een hele groep mensen druk geweest om het strand schoon te maken. Het goede nieuws is: ze hebben de helft minder afval gevonden dan vorig jaar."