Hallumer behannelmetoade helpt guon pasintjen mei post-COVID

Nicole Beerda en Hans Timmerman dogge in oefening © Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
In yn Hallum betochte behannelmetoade mei de namme Epiphora kin mooglik pasjinten mei post-COVID helpe. It giet om in behanneling werby't by minsken mei help fan ûnder oare oefeningen wer in goede bloedstream op gong komt nei de harsens.
Hans Timmerman fan Hallum is ien fan de grûnlizzers fan de behannelmetoade. Hy hâldt 'm al jierren dwaande mei ûndersyk nei ûnder oare groanyske pineklachten en groanyske wurgens.
Timmerman fûn út dat dêr faak acht spesifike klachten by hearre. "Ik heb duizenden patiënten gezien. Zo kon ik samen met reumatologen de Epiphora-methode ontwikkelen."
Oer de Epiphora-metoade © Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
Doe't bliken die dat minsken mei post-COVID deselde soart fan klachten ha waard him dúdlik dat it ek dy pasjintegroep mooglik helpe koe. "Je hersens krijgen bloed via de halsslagaders. Dan is er een verbinding tussen het voorste en achterste deel van de hersens."
Dat wurdt de sirkel fan Willis neamt, seit Timmerman. "Als je een probleem hebt met één van de nekslagaders, dan pompt de cirkel bij. Alleen werkt die cirkel niet bij iedereen even goed. Dat zijn de mensen die baat hebben bij de behandeling."
Wat Timmerman en oare terapeuten dogge, is it frijmeitsjen fan de banen. It bloed kin dan wer makliker omheech wêrtroch't de harsens mear soerstof krije en klachten ferdwine.

It libben gie fan in 2 nei in 7

It wurket, seit Nicole Beerda, dy't yn behanneling is. "Ja, echt. Het gaat steeds een beetje beter. Ik gaf mijn leven voor de behandeling een 2 à 3. Nu we onderweg zijn zit ik al op een 6 à 7."
Beerda komt fan Assen en wurke as ûnderwiisassistint. Dêrnjonken die sy de pabo om sels ek foar de klasse stean te meien. "Ik bruiste van de energie. Het kon niet op. Nu is alles al snel teveel. Ik heb last van overprikkeling, vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen, licht."
Nicole Beerda is wiis mei de metoade © Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
Foar Nicole Beerda is it in earste stap nei genêzing. "Ik kan noch niet alles wat ik zou kunnen. De eerste behandelingen zijn zwaar. Dan is je lichaam van slag. Maar iedere keer als ik oefen gaat mijn hoofdpijn weg, verdwijnt de mist. Ik kan beter tegen licht en geluid en heb nu na acht weken al meer energie. Ik slaap ook beter, zonder hulpmiddelen. Het zijn stapjes."

Gjin wûndermiddel

Timmerman jout wol oan dat it gjin wûndermiddel is dat by eltsenien wurket. "Het is geen geneeskunde, het is een methode die je kunt gebruiken. Bij heel erg veel mensen kan het wel het verschil maken tussen wel en niet herstellen."

Berneboek

Post-COVID hat grutte ympakt hân op Beerda en har húshâlding. Benammen op de bern: "Mijn gezin heeft er ook last van. Vooral mijn zoon. Hij heeft veel verdriet en op school kan hij zich niet altijd goed concentreren. Je hele gezin heeft eigenlijk post-COVID."
Se hat dêrom kontakt socht mei in berneboekeskriuwer en har ferhaal optekene. Just om oare húshâldingen te helpen en dúdlik te meitsjen wat de sykte eins betsjut.
Har soan hat de yllustraasjes makke. "Dat werkte heel erg goed. Kinderen kunnen achterin het boek ook zelf tekenen om zo hun gevoelens te uiten." Foar Nicole har soan hat it goed wurke. It giet no wer goed mei him.