Alve partijen dogge mei oan de ferkiezingen foar it Wetterskip: dit is wat se wolle

It gebou fan Wetterskip Fryslân © ANP
Op 15 maart geane de stimbussen iepen. Dat is net allinnich foar de Provinsjale Steateferkiezingen, mar ek foar it Wetterskip. Op wa kinst eins stimme en wêr steane de partijen foar? De alve listlûkers stelle har foar.
Listlûker Sjoerd Galema fan it CDA © Omrop Fryslân

CDA: Sjoerd Galema, 60 jier, Burchwert

Wat is jo spearpunt foar de kommende fjouwer jier?
"Mei it Wetterkip folle mear oparbeidzje mei boargers, ûndernimmers en boeren dy't ek ferstân hawwe fan it wetterbehear. It Wetterskip is fan ús allegear, en dat sille wy foarm en ynhâld jaan."
Wêrom moat Fryslân op jo stimme, en net op ien fan jo partijgenoaten?
"Wy ha inkeld mar topkandidaten op ús list. Fan elke stim op de nûmers 2 oant en mei 10 wurd ik in tige lokkich man."
Wêrom moat Fryslân spesifyk dizze wetterskipsferkiezingen nei de stimbus?
"Skjin wetter is fan libbensbelang, en drûge fuotten hâlde jo hjir ûnder de seespegel net fansels."
As Friezen net op jo partij stimme mochten, dan mar op:
"BBB."
Mei hokker partij wolle jo it minst graach in koälysje?
"It CDA is net fan it útsluten. Us slogan is ommers Minder ik, mear wy."
Listlûker Monique Plantinga fan Water Natuurlijk © Water Natuurlijk, Monique Plantinga

Water Natuurlijk: Monique Plantinga, 53 jier, Aldeboarn

Wat is jo spearpunt foar de kommende fjouwer jier?
"We laten de burger en de natuur niet zakken. Dat doen we door de waterpeilen in de veenweiden te verhogen. Dat scheelt verdroging, bodemdaling en funderingsschade. We staan voor de omslag naar natuurvriendelijke landbouw, wat goed is voor weidevogels, insecten, waterkwaliteit, klimaat. We zijn dé groene stem in het waterschap."
Wêrom moat Fryslân op jo stimme, en net op ien fan jo partijgenoaten?
"Onze 40 kandidaten beschikken over veel ervaring met bestuur, natuur en water. Afgelopen vier jaar hebben we te maken gehad met een conservatief agrarisch beleid waar burger en natuur de dupe van zijn. Een stem op mij is een stem vóór een nieuw toekomstgericht beleid."
Wêrom moat Fryslân spesifyk dizze wetterskipsferkiezingen nei de stimbus?
"Mens, plant, dier, natuur en landbouw, we hebben allemaal water nodig. Schoon water, niet te veel en niet te weinig. Dat is niet vanzelfsprekend. Droogte, hoosbuien, zeespiegelstijging, het raakt ons allemaal. Actie is nodig. Wij kiezen voor natuurlijke oplossingen als groene dijken, meer groen en minder steen en hogere waterpeilen."
As Friezen net op jo partij stimme mochten, dan mar op:
"PvdA."
Mei hokker partij wolle jo it minst graach in koälysje?
"CDA."
Listlûker Henk Mulder fan de PvdA © PvdA Fryslân

PvdA: Henk Mulder, 63 jier, Ljouwert

Wat is jo spearpunt foar de kommende fjouwer jier?
"Klimaatbestendig Fryslân; hogere waterpeilen en water vasthouden. Betere kwijtschelding!"
Wêrom moat Fryslân op jo stimme, en net op ien fan jo partijgenoaten?
"Ze mogen ook op mijn partijgenoten stemmen, als ze maar PvdA stemmen. Op mij; omdat ik de frisheid van nieuwe ideeën en oplossingen koppel aan een schat aan ervaring."
Wêrom moat Fryslân spesifyk dizze wetterskipsferkiezingen nei de stimbus?
"Je moet juist nu stemmen omdat het water ons nu aan de lippen staat; ons watersysteem is niet klimaatproof en te veel mensen krijgen daar last van bij hoosbuien, extreme droogte en schade aan je fundering."
As Friezen net op jo partij stimme mochten, dan mar op:
"Ten eerste; laten ze vooral gaan stemmen, op welke partij dan ook. Geen PvdA, dan maar Water Natuurlijk of FNP. Dat zijn oppositiepartijen van de afgelopen periode waar we goed mee hebben samengewerkt."
Mei hokker partij wolle jo it minst graach in koälysje?
"Met welke partij het liefste niet, dat weet ik oprecht niet. Er zijn nieuwe partijen bij gekomen, waarvan ik niet kan overzien hoe ze in de praktijk gaan handelen."
Listlûker Bert Vollema fan de FNP © FNP

FNP: Bert Vollema, 55 jier, Tsjom

Wat is jo spearpunt foar de kommende fjouwer jier?
"It spearpunt wurdt de klimaatadaptaasje: hoe gean we om mei langere perioaden fan drûchte en hoe gean we om mei mear wetter út swiere buien? It wetter op hege sângrûn moat langer fêsthâlden wurde en wetter út wiete perioaden mear romte krijge yn oerrinpolders en wiete natuer."
Wêrom moat Fryslân op jo stimme, en net op ien fan jo partijgenoaten?
"Fryslân moat yn alle gefallen te stimmen, seker ek foar it wetterskip. It soe moai wêze as men op my stimt. It soe net bêst wêze as ik sei dat men net op myn partijgenoaten stimme moat, mar op my. Dus dat doch ik net."
Wêrom moat Fryslân spesifyk dizze wetterskipsferkiezingen nei de stimbus?
"We moatte oars omgean mei it wetter troch de klimaatferoaring. It wetterpeil yn it feangreidegebiet moat omheech, mar we wolle ús boeren ek net kwyt. De kwaliteit fan it wetter moat nóch better makke wurde, it bioferskaat moat fersterke wurde en dan wolle we allegear ek noch drûge fuotten hâlde."
As Friezen net op jo partij stimme mochten, dan mar op: / Mei hokker partij wolle jo it minst graach in koälysje?
"De FNP kin mei eltsenien gearwurkje yn in koalysje, mar mei in partij dy't antydemokratysk is, wolle en kinne wy dat net. Dat is ien fan ús kearnwearden."
Listlûker Ids de Groot fan de VVD © Ids de Groot, VVD

VVD: Ids de Groot, 47 jier, Waaksens

Wat is jo spearpunt foar de kommende fjouwer jier?
"We worden steeds vaker geconfronteerd met extremen in het weer. We moeten dus slimme oplossingen bedenken en ons watersysteem aanpassen. In de gebiedsprocessen moet dit een prominente plek krijgen. Het Wetterskip en de provincie moeten hiervoor zoveel mogelijk landelijke gelden proberen binnen te halen."
Wêrom moat Fryslân op jo stimme, en net op ien fan jo partijgenoaten?
"Als melkveehouder liggen mijn interesses bij alles wat speelt in het buitengebied. Doordat ik de afgelopen vier jaar ook in het bestuur van het Wetterskip zat, ben ik inmiddels ook bekend met andere taken zoals zuiveringen. Zorgvuldige afweging van belangen, ook op financieel vlak, dat vind ik erg belangrijk."
Wêrom moat Fryslân spesifyk dizze wetterskipsferkiezingen nei de stimbus?
"Water en bodem wordt sturend voor wonen en werken in Nederland. Een belangrijkere rol voor het Wetterskip. En in Fryslân speelt veel: veenweide, verzilting, stikstof, funderingsschade, gebiedsprocessen, versterken van de zeedijk. Veel keuzes moeten nog worden gemaakt, dus nu stemmen! VVD natuurlijk! Elke drop telt, foar no foar letter!"
As Friezen net op jo partij stimme mochten, dan mar op:
"CDA."
Mei hokker partij wolle jo it minst graach in koälysje?
"De standpunten van de Partij voor de Dieren en VVD liggen ver uit elkaar."
Listlûker Otto van der Galiën fan Lagere Lasten Burger © Omrop Fryslân, Remco de Vries

Lagere Lasten Burger: Otto van der Galiën, 56 jier, Ljouwert

Wat is jo spearpunt foar de kommende fjouwer jier?
"Wetterskip Fryslân moet een efficiënt en betaalbaar Wetterskip zijn. Dat betekent dat we ons richten op de kerntaken, daar hebben we de handen al vol aan."
Wêrom moat Fryslân op jo stimme, en net op ien fan jo partijgenoaten?
"Fryslân en het Groninger Westerkwartier moet op Lagere Lasten Burger stemmen. De kandidaat maakt niet uit, onze lijst heeft genoeg kwaliteit."
Wêrom moat Fryslân spesifyk dizze wetterskipsferkiezingen nei de stimbus?
"Er valt wat te kiezen! Wil je een efficiënt en betaalbaar Wetterskip, dan stem je op Lagere Lasten Burger. Wil je een Wetterskip met allerlei tierelantijntjes, dan moet je niet bij ons zijn. Wij willen een Wetterskip dat zich richt op de kerntaken."
As Friezen net op jo partij stimme mochten, dan mar op:
"Als men niet op ons stemt, wat ik me overigens niet kan voorstellen, stem dan BBB. Die partij staat qua standpunten heel dicht bij ons."
Mei hokker partij wolle jo it minst graach in koälysje?
"Met de Partij voor de Dieren zijn de verschillen wel erg groot. Met deze partij in een coalitie is niet echt een optie voor ons."
Listlûker Egbert Berenst fan de ChristenUnie © Egbert Berenst, ChristenUnie

ChristenUnie: Egbert Berenst, 65 jier, Drachten

Wat is jo spearpunt foar de kommende fjouwer jier?
"Handen uit de mouwen en aan de slag gaan voor een hoopvolle toekomst voor ons water, door anders te durven te kijken en anders te doen."
Wêrom moat Fryslân op jo stimme, en net op ien fan jo partijgenoaten?
"Het is aan de kiezer op wie ze stemmen. We hebben goede kandidaten, ieder met eigen capaciteiten en ervaring voor een goed algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân."
Wêrom moat Fryslân spesifyk dizze wetterskipsferkiezingen nei de stimbus?
"Het belang voor deze verkiezingen is dat er in de nieuwe periode keuzes gemaakt gaan worden voor een andere manier van omgaan met water. Meer waterberging, vasthouden van het water, hogere waterpeilen, tegengaan van verdroging en verzilting zijn noodzakelijk voor het op termijn goed kunnen blijven wonen, werken en de zorg voor de natuur in ons beheersgebied."
As Friezen net op jo partij stimme mochten, dan mar op:
"Dat is aan de kiezer."
Mei hokker partij wolle jo it minst graach in koälysje?
"Het voor een goede democratie niet goed op voorhand een partij uit te sluiten. Helder is dat het programma van BVNL het verste van ons programma af staat."
Listlûker Ronnie Koop van de Partij voor de Dieren © Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren: Ronnie Koop, 46 jier, Dokkum

Wat is jo spearpunt foar de kommende fjouwer jier?
"Een donkergroen en diervriendelijk Wetterskip Fryslân. We kunnen niet langer ontkennen dat het anders moet. Dit betekent herstel van de biodiversiteit, meer aandacht voor de klimaatverandering en de doelstellingen halen als het gaat om de waterkwaliteit. Stoppen met het doden van de muskusrat. Wetterskip Fryslân zet in op preventie."
Wêrom moat Fryslân op jo stimme, en net op ien fan jo partijgenoaten?
"Geweldige lijst met kandidaten, belangrijk om sowieso op ons te stemmen. De mensen mogen op mij stemmen omdat ik me met passie zal inzetten, zo zit ik in elkaar. De kernwaarden en speerpunten van de Partij voor de Dieren verdienen ook deze passie, in elk dossier wat voorbij gaat komen."
Wêrom moat Fryslân spesifyk dizze wetterskipsferkiezingen nei de stimbus?
"Juist nu naar de stembus omdat doelstellingen niet alleen maar papieren doelstellingen zijn. Een leefbare toekomst voor de volgende generaties is waar het om draait. Er is hoop, we kunnen de biodiversiteit herstellen, beter opkomen voor dieren en een gezonde en veilige leefomgeving creëren, maar dan moeten we nu kiezen."
As Friezen net op jo partij stimme mochten, dan mar op:
"Water Natuurlijk."
Mei hokker partij wolle jo it minst graach in koälysje?
"CDA."
Listlûker Alice van Gosliga-Faber fan de BBB © Alice van Gosliga-Faber, BBB

BBB: Alice van Gosliga-Faber, 54 jier, Skettens

Wat is jo spearpunt foar de kommende fjouwer jier?
"Werom nei de basis, mei nochter en sûn ferstân. 'Nee' is ek in antwurd! We gean foar drûge fuotten en genôch skjin wetter, mei reële noarmen foar eltsenien, wêrby't de kosten net altyd trochberekkene wurde yn 'e wetterskipslêsten."
Wêrom moat Fryslân op jo stimme, en net op ien fan jo partijgenoaten?
"Wy hawwe in geweldich team, mei in soad kennis yn 'e hûs. Alle sektoaren en it nochtere ferstân binne goed fertsjinwurdige. Wy stean foar nochterheid, rjochtút as it moat, en hiel tagonklik. Wy wolle in antwurd op in fraach en wy hâlde net fan prytpraat."
Wêrom moat Fryslân spesifyk dizze wetterskipsferkiezingen nei de stimbus?
"Der giet te folle mis yn Nederlân en dat komt troch de hjoeddeistige gearstalling fan de polityk. Dat kinne we mar op ien manier feroarje: oars stimme en oars ha jo gjin rjocht fan sprekken. Wy sitte der as folksfertsjintwurdiging."
As Friezen net op jo partij stimme mochten, dan mar op:
"In oare partij dy't se it bêste past, mar se witte net wat se dan misse. Tink der by it stimmen om dat jo wenjen, wurkjen en rekreëarjen fan jo stim ôfhinget."
Mei hokker partij wolle jo it minst graach in koälysje?
"As BBB slute wy op foarhân gjin partij út, we sitte net mear op de beukerskoalle en we wolle net krekt as Den Haag wurkje! We sille nei de ferkiezingen wol sjen wat it bêste past."
Listlûker Nynke Koopmans fan BVNL © Nynke Koopmans, BVNL

BVNL: Nynke Koopmans, 51 jier, Tytsjerk

Wat is jo spearpunt foar de kommende fjouwer jier?
"Droge voeten en schoon water tegen betaalbare lasten."
Wêrom moat Fryslân op jo stimme, en net op ien fan jo partijgenoaten?
"Fryslân doet er goed aan op BVNL, het Belang van Nederland te stemmen. Persoon maakt niets uit. Wij staan allemaal voor hetzelfde."
Wêrom moat Fryslân spesifyk dizze wetterskipsferkiezingen nei de stimbus?
"Voor een land dat onder de zeespiegel ligt, is het altijd heel belangrijk geweest om op het waterschap te stemmen. Nu zeker belangrijk, omdat de kosten alle bochten uit vliegen. In het bestuur zitten steeds meer mensen die zelf niet de lasten moeten dragen maar wel van alles bedenken."
As Friezen net op jo partij stimme mochten, dan mar op:
"Wij zijn de stemwijzer niet."
Mei hokker partij wolle jo it minst graach in koälysje?
"Eerst moet de kiezer zich uitspreken en dan moeten wij ons daarop aanpassen. De kiezer is baas. Geeft geen pas om daarop vooruit te lopen."
Listlûker Peter Vonk van de AWP voor Water, Klimaat en Natuur © AWP voor Water, Klimaat en Natuur

AWP voor Water, Klimaat en Natuur: Peter Vonk, 66 jier, Warkum

Wat is jo spearpunt foar de kommende fjouwer jier?
"Sizzen is neat, mar dwaan is in ding. Ons motto: 'Water, Klimaat, Natuur en Inwoners'. Veiligheid en droge voeten staan voorop. Het water kan schoner en gezonder. Geen gif, meer biodiversiteit. CO2-uitstoot beperken, energieneutraal. Veilig varen en zwemmen. Bewoners betalen te veel. We willen eerlijke tarieven. Boeren helpen."
Wêrom moat Fryslân op jo stimme, en net op ien fan jo partijgenoaten?
"We vragen je om op de AWP voor Water, Klimaat en Natuur te stemmen. U hoeft niet per se op mij te stemmen, we zijn er voor jong en oud, vrouwen en mannen. We hebben de jongste en oudste kandidaat van Fryslân op onze lijst, van 18 tot 81 jaar."
Wêrom moat Fryslân spesifyk dizze wetterskipsferkiezingen nei de stimbus?
"Nu moeten er besluiten komen om te veranderen: geen gif in het water, betere rioolzuiveringsinstallaties, energieneutraal worden, groen gas uit het riool, lasten eerlijker verdelen, meer natuurlijke oevers, bloemen langs dijken, overtollig regenwater in de grond voor drinkwater straks, water opvangen om droogte tegen te gaan, grondwater beschermen."
As Friezen net op jo partij stimme mochten, dan mar op:
"Leuke vraag. We willen met alle partijen goed samenwerken."
Mei hokker partij wolle jo it minst graach in koälysje?
"Met een partij die niets wil veranderen, schiet het niet op, immers: sizzen is neat mar dwaan is in ding."