Haaien en roggen ha wichtige rol op it Waad, mar komme der hieltyd minder faak

In haai dy't yn de omkriten fan Flylân swom © ANP
Haaien en roggen wurde hieltyd selsumer yn de Waadsee. Mar út ûndersyk docht bliken dat de ekologyske rol fan dizze fisken just grut is yn sokke gebieten.
Undersikers fan Rijksuniversiteit Groningen en it NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) hawwe ûndersyk dien nei de fisken en waadgebieten oer de hiele wrâld. Dus ek nei tropyske waadgebieten: mar ek dêr kin Nederlân wat fan opstekke, sizze de ûndersikers.
"We zien dat de ecologische rol van haaien heel belangrijk is in waddengebieden", seit ûndersiker Guido Leurs. "Het is een belangrijk roofdier, als de haai of rog ontbreekt, dan is een belangrijk deel van de voedselketen niet aanwezig. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de zwakke vissen weggevangen worden. Ze houden de visstand gezond."
In stikelroch © ANP
Mar ek op oare wizen binne de haai en de roch fan belang. "Roggen graven bijvoorbeeld kuilen tijdens het zoeken naar voedsel op wadplaten en veranderen zo het landschap van de wadden."

Wichtige ûnderdielen fan it Waad

"We kunnen van die gebieden wel leren over waddengebieden die geen haaien en roggen meer hebben, maar oorspronkelijk wel hadden. We zien gewoon dat ze wel een belangrijk onderdeel zijn", seit Leurs.
Dat hat ek mei eb en floed te krijen en bistesoarten dy't inoar nedich hawwe. By eb fleane fûgels nei drûchfallen waadplaten, wylst by floed haaien en roggen taflecht sykje yn de ûnderstrûpte sânbanken. Just yn dy dynamyk sit ekologyske rykdom, sizze de ûndersikers.

Oerbefiskjen en ferdwinen Sudersee

Haaien en roggen komme noch foar yn ús Waadsee, mar net mear yn de oantallen fan it ferline. Mear as de helte fan de haaien en roggen dy't gebrûk meitsje fan waadgebieten wurdt bedrige. Oerbefiskjen is by de waadgebieten oer de hiele wrâld de grutste oarsaak.
Mar ek ferlies fan habitat spilet in rol by it ferdwinen. "Vaak worden kustgebieden aangepast, er is verlies aan zeegras of er worden kleine baaien afgesloten. Maar dat kunnen plekken zijn die belangrijk zijn voor haaien om jongen op te laten groeien."
"We hebben anekdotische informatie dat de voormalige Zuiderzee een kraamkamerfunctie had voor roggen. Die is weggevallen bij de aanleg van de Afsluitdijk", seit Leurs.