De toan fan Jan de Groot: "Diepgang"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Fooropsteld: 't likent 'n klain probleem fergeleken met wat d'r op dut stoit allegaar op 'e wereld gebeurt met oorlog, aardbevings en enerzykrisis. Ferskriklik!
Dan skiet 't al even deur je hood hine at 't onderwerp fan myn kollum fan deuze week nou wel past. Soks het namelik niks om 'e hakken fergeleken met al die ellinde. Maar an 'e ândere kant wil ik ok wat luchtigs bringe in deuze sware tiid en dat gaat over wat mij al 'n heel hut dwars sit.
En derom wil ik 't fandaag hewwe over de sportbijlage fan de Luwter Krant op maandeg. Die het namelik niet soa'n prot meer om 'e hakken sont 't begin fan 't nije seisoen.
De toan fan Jan de Groot
De hoodredaksy besloat an 't begin fan 't seisoen dat d'r flink sneden worre most in 't amateurfoetbâl. Dat sil wel weer met sinten te krijen hewwe, neffens mij. Waren wij befoorbeeld wonnen dat fan alle wedstriden ant en met de darde klasse 'n klain ferslachy kwam en wie't de doelpunten maakten, nou motte wij 't doen met 'n heel summier ôftreksel. Beter said: der is hest niks meer fan over.
Jawis, d'r is al alle weken andacht foor Harkemase Boys en Búttenpost om't die hoog speule. Nou en? Werom sij àl alle weken in 'e krant? Hoewel d'r befoorbeeld bij Harkemase Boys betaald wort, hore se nag hyltyd ônder de AMATEURsport, hoe núvver dat ok is at je wete dat Harkema de speulers overal weghaalt en betaalt. Ik begryp niet dat de Harekiten juiche kinne foor 'n doelpunt at d'r gyneen út aigen dorp in 't feld staat. Se juiche foor 'n freemdelingelegioen.
Maar ik bin ôfwait. 'n Prot mînsen hewwe protesteert teugen dut beslút. Dat weet ik, want soks komme je gau an 'e weet in de amateurfoetbâlwereld. Fansels is d'r ok om opheldering froegen. Hoodredakteur Warmerdam gâf an dat se meer de diepte in wouwen. Nou, der hew ik ant nou toe âns nag niks fan bespeurd. Ik hew ok gyn idee wat der met bedoeld wort. Kin-y meskien útlêge wat-y ônder 'diepgang' ferstaat?
Ja, se hewwe nag wel andacht foor een as twee wedstriden, maar die binne ok nooit diepgaand. Dan is d'r nag alle weken 'n stik der't se op soek gaan na opfâlende gebeurtenissen fan 't foetbâlweekeand. Leuk perbeerd, maar dat kin mij niet bekore. En derin fansels driekwart over saterdegfoetbâl, h'n, en maar 'n heel klain stikky over 't sundegfoetbâl.
Wat ik ok hoord hew is dat 'n prot mînsen de krant opsaid het fanwege de sportbijlage, want de hoodredaksy het waarskynlik geen weet fan hoe belangryk de amateurfoetbâlbijlage foor heel feul mînsen waar. Dat hewwe se echt onderskat en onderfine der nou de gefolgen fan. Se likene de abonnees niet serieus te nimmen.
Echt, je sâgen altiten út na de sportbijlage. Okee, wat minder at dyn klup ferloren had, maar soks is loochys. Nou hewwe je de sportbijlage soamaar út en die belândt dan al gau ônder in 't eerappelskilbakky foor 't avendeten. Dat is dan ok de eerste en enigste diepgang die't ik konstateer at die bijlage in 't bakky lait."