Hast 700 minsken brûke dei-opfang Ljouwert: "Noodzaak om er iets tegen te doen, is groot"

Hein Kuiken, wethâlder yn de gemeente Ljouwert © Omrop Fryslân
Mei-inoar 693 minsken hawwe yn it ôfrûne jier in berop dien op de dei-opfang foar dakleazen yn Ljouwert. Dat binne der 169 mear as twa jier lyn. Dat docht bliken út in ynventarisaasje fan Omroep LEO Middelsé.
"Net als in de rest van Nederland, zie je dat dakloosheid in Leeuwarden toeneemt", seit wethâlder Hein Kuiken. "Dat zie je al een aantal jaar. En dat zorgt voor druk op allerhande voorzieningen. De noodzaak om daar iets tegen te doen is groot."

Oare wurkwize en iepen yn de wykeinen

Ut de sifers fan de ôfrûne twa jier docht ûnder mear bliken dat it tal besikers fan dei-opfang Zuidergrachtswal fan opfangorganisaasje Wender ferdûbele is. Fan 143 yn 2020 nei 307 yn 2022. Neffens Wender komt dit benammen troch in oare wurkwize.
"Het dagactiviteitencentrum (DAC) is van dagopvang naar activering gegaan, dit betekent dat mensen niet langdurig het DAC bezoeken, maar kortstondig. Afhankelijk van de behoefte is iemand daardoor nu vaker een korte tijd binnen in plaats van eenmalig een lange tijd", fertelt in wurdfierder fan Wender.
By dei-opfang De Tuinen fan it Leger des Heils is der ek in tanimming fan besikers. Begjin 2020 melden 92 minsken harren by de opfang. Ein 2022 wiene dat der 241. Neffens it Leger des Heils komt dit ûnder mear troch ferromme coronamaatregels en trochdat de opfang no ek yn it wykein iepen is.
"Wij hebben in weekenden meer aanloop vanuit de dagopgvang van Wender. Deze mensen maken doordeweeks geen gebruik van de Tuinen, maar in de weekenden wel. Voor de rest zien wij een vrij constante groep mensen. Er komen mensen bij en er stromen uit", seit Meindert van der Zee, manager by dei-opfang De Tuinen.

Wenkrisis

Yn de top trije fan oarsaken foar dakleazens steane in relaasjebreuk, útsetting troch âlden en flechtsjen foar geweld of driging. Dêrneist wurdt de wenkrisis troch ferskate belutsenen neamd. Dêrtroch stiet de trochstreaming fan de opfang nei in oare foarsjenning of eigen wenning stil.
"Dakloosheid is van alle tijden, maar het probleemoplossend vermogen is anders door de woningschaarste", seit Sander Haga fan Sociaal Domein Fryslân.
De wooncrisis verstopt de hele woonketen en dat zie je terug in het aantal aanmeldingen voor de opvang.
In wurdfierder fan opfangorganisaasje Wender
"De toename in het aantal daklozen past in het landelijk beeld en heeft een nauwe relatie met de wooncrisis. Dat verstopt de hele woonketen en dat zie je terug in het aantal aanmeldingen voor de opvang", sa seit in wurdfierder fan Wender.
Wethâlder Kuiken erkent it probleem. "Veel groepen zijn op zoek zijn naar een woning in Leeuwarden: we hebben te maken met statushouders, maar ook met Oekraïners en andere mensen die een plekje zoeken. Dat zorgt er ook voor dat de uitstroom uit bepaalde voorzieningen soms stokt."

Miljoenen om dakleazens oan te pakken

Idealiter ferbliuwe minsken trije moannen yn de opfang en streame dan troch, mar út 'Halfjaarraportage' fan it Monitor Transferpunt út july 2022 blike oare sifers. Sa soe 23 prosint fan de dakleazen nei seis moannen noch hieltyd sûnder fêst ûnderkommen sitte. Nei in jier leit dat persintaazje op 17,5 prosint.
Yn de hoop om it tal dak- en thúsleazen net fierder tanimme te litten, wurdt der yn Fryslân sûnt in pear jier wurke oan de Brede Aanpak Dakloosheid (BAD). Yn dit team wurkje Fryske gemeenten, Wender, Limor, Leger des Heils en Sociaal Domein Fryslân gear. De gearwurking is it gefolch fan lanlik oerheidsbelied om dakleazens oan te pakken.
Sa krige de gemeente Ljouwert yn 2020 trije miljoen euro út it Ryk wei. Fan ferline jier ôf kaam dêr struktureel twa miljoen euro by om wat tsjin dakleazens te dwaan.
Fan it jild dat de gemeente Ljouwert krijt, wurde ferskate inisjativen opset. Bygelyks troch it oprjochtsjen fan in Transferpunt (in oersjoch fan de yn-, troch- en útstream en komôf fan kliïnten) en it Centraal Toegangspunt (hjir melde dakleazen harren foar opfang).

"Deze projecten moeten de nood lenigen"

"En we hebben inmiddels twaalf projecten binnen de Brede Aanpak Dakloosheid die we hopen te financieren met dit geld", fertelt wethâlder Kuiken.
"Deze projecten moeten ook echt de nood lenigen. Het gaat dan om preventie, betere hulp van mensen, extra opvangvoorzieningen en ook plekken waar mensen uiteindelijk duurzaam kunnen verblijven."