De toan fan Jan de Groot: "Karnaval"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Ankommend weekeand begint 't karnaval; fooral ônder de rivieren. Wat ik met karnaval hew? Helendal niks. Maar dat is ok niet soa núvver at je in 't Noorden weune, docht ik soa, en ok nag 's in 't Noordwesten.
Wij binne der in ôns gebied feulsten te nuchter foor, om maar 's 'n flau woordgrappy te brúkken. Maar de Katolike enklaves in Frysland fiere al karnaval. Dat is meer die kant fan Sneek en Blauhuus út, wil'l lo.
Wat foor de meeste dorpen in Frysland de jaarlikse met is, dat is foor fral Brabanders en Limburgers dus karnaval, maar dan al 'n paar tantsys hoger, at ik 't goed begryp. 't Skynt der dan allerhaislikste mâl te gaan. Halfwiis ferstrúppe, groate optocht met geweldig útsiende fersierde wagens, súppe, hosse, dânse en freemdgaan. Dat is 't wel in 't kort.
De toan fan Jan de Groot
'n Prot Friezen, weronder ik, kinne hur hier dus moeilik 'n foorstelling fan make; simpelweg omdat wij 't nag nooit fierd hewwe. Meskien draai ik helendal bij at ik 't 's 'n keer metmake sou, maar nou haal ik oninteresseerd de skouders op.
Een aspekt hew ik nag niet noemd en dat is de karnavalmezyk. Dut sjênre het maar een feraiste: soa eenfoudig mooglik. 't Liefst mot 't werklik nergens over gaan. Just, dan gaat 't faak over drank en súppe. Simpele teksten skrive likent maklik, maar neffens mij is't just heel dreeg om 'n heel simpel en nikssêgend fersy te skriven. Der motte je talint foor hewwe. Ik weet niet at ik soks ok kin, maar werom sou ik dat aigenlik ok doen motte ?
Ik bin spesjaal foor deuze kollum 's internet indoken en kwam met de meest núvvere teksten na boven. Elkeneen kin 't 'Paard In De Gang' wel. Dat is 'n goed foorbeeld hoe simpel, of slecht, hoe't je 't maar noeme wille, 'n tekst weze kin. At je d'r maar op hosse en maklik metsinge kinne.
En soa binne d'r nag feul meer. 'Zak Eens Lekker Door. Dat is goed voor de lijn.' Dat slaat nergens op fansels, want neffens mij komme je in die dagen just kilo's an. Maar soks is dus al 'n kinmerk fan 'n karnavalskraker. En at je dinke dat je alles had hewwe, wil Wim Kersten och soa graag 'n blommetsysgerdyn weze. Hij geeft gelukkig al an werom at-y dat wil, want, soa singt-y, 'alle dagen hangen lekker in het zonlicht.' Inderdaad, taaltechnys klopt 't foor gyn kant.
De 'Sware Jongens' út Sneek doen ok al jaren met an karnavalmezyk en alle jaren prestere se 't om altiten op deselde melody 'n ândere tekst te skriven. Sij hewwe ok de gave om stompsinnige teksten te skriven. Hoewel, 't likent al waar wat se dut jaar skrive en singe: "At de snert begint te pruttelen, dan mut de wust d'rin." Ik loof 't drekt.
Ik hou echt wel fan 'n fesy, laat der gyn misferstand over bestaan, maar graag an myn liif feerder gyn polonêze."