Mbû-skoalle Firda regelet mei ov-staking ferfangend ferfier foar studinten

© ANP
Mbû-skoalle Firda en ferfiersbedriuw Dalstra Reizen regelje moandei ferfangend ferfier foar studinten dy't oars fanwegen de staking net op skoalle komme kinne.
Om't it streekferfier nije wike fan moandei oant en mei freed staakt, wurdt it foar guon studinten ûnmooglik om op harren bestimming te kommen. Dêrom komt Firda no mei dit alternatyf.
"Wij komen uit twee jaar corona. Twee jaar waarin het onderwijs heel onregelmatig heeft plaatsgevonden, waarin leerachterstanden zijn ontstaan, waarin studenten mentale problemen hebben opgelopen", seit Remco Meijerink fan it kolleezje fan bestjoer fan Firda. "En dan zou het nu een hele week stil liggen. Dat is te veel om er niets aan te doen."

"Huilen nader dan het lachen"

Moandei hearde de skoalle fan de staking. "In de loop van de week kreeg ik steeds meer reacties uit de school van: dit kan echt niet. Ik had docenten aan de telefoon die zeiden: het huilen staat mij nader dan het lachen."
Om dochs ûnderwiis oanbiede te kinnen, kaam it idee foar ferfangend ferfier. De ûnderwiisynstelling sprekt mei klam út dat it net de ambysje is om de besteande buslinen te ferfangen, mar wol foarkomme dat studinten net oanwêzich wêze kinne yn de lessen.
It is noch ûndúdlik op hokker skaal it ferfangende ferfier plakha sil. De skoalle meldt op it stuit dat de bedoeling is om sechstjin ferfangende buslinen op te starten. Dit ferfier sil foar de studinten fergees wêze.
"We gaan een ochtendrit en een middagrit doen. De ochtendrit is rond 8.00 uur. De middagrit rond 15.00 uur. Dat kan betekenen dat studenten te vroeg op school zijn of eerder weg moeten, maar alles beter dan niets doen", stelt Meijerink.
Net alle studinten fan de ûnderwiisynstelling kinne yn de bussen mei. "Onze primaire oproep is: kom naar school en regel zelf vervoer, maar die studenten die dat niet kunnen, die kunnen gebruikmaken van de busdienst."
De teorylessen binne ek online te folgjen, mar by de praktyklessen kin dat net.