De toan fan Jan de Groot: "Frys fersetsmuseum"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Lessen bin ik in 't Frys fersetsmuseum weest. 't Waar eerst al even soeke, sêg ik eerlik. Jawis, ik wist wer't 't gebou waar, maar dat ston bij mij bekind as 't Frys museum.
Dat 't fersetsmuseum in 't selde gebou sat of bij 't Frys museum hoorde, meskien baidegaar, kwam ik krekt achter doe't ik an een fan 'e drie loketten froeg wer't ik weze most. Fan mij had dut allegaar wel wat dúdliker angeven worre mâgen.
Ik kocht 'n kaartsy. Dat kostte mij 15,00. Hierfoor sou ik alle tiid nimme kinne foor een fan myn groatste interesses: 't ferset tidens de Tweede Wereldoorlog. In 'e boekekast thús staan tientallen boeken over 't ferset en ok DVD's, maar die sette je fansels niet in 'e boekekast.
De toan fan Jan de Groot
Ik ferwachtte dat ik mij der as 'n jonky in 'n snôbersgoedwinkel foele sou, maar al gau kwam ik d'r achter dat dut jonky him rêde most tussen de keelpastillesnoepys. Man, man, wat foelde ik mij inenen ferrifeld.
Ik begryp echt niet werom se dut 't Frys fersetsmuseum noeme, want dat is de mînsen te fiter houwe, soa deen bliken. D'r waar der namelik maar 'n heel klain stikky over 't ferset in Frysland te finen. 'n Klaine fitrine befoorbeeld dat inricht waar met spullen over de overfal op 'e Luwter gefangenis. Aigenlik waar dat 't wel.
Niet at dat ândere niet interessant waar, want ik hew seker wel andacht foor de Tweede Wereldoorlog, maar ik kwam ommers spesjaal foor 't ferset. Derom fraag ik mij dus ôf werom se dut dan 't Frys fersetsmuseum noemd hewwe en niet 't Tweede Wereldoorlog-museum of kortweg: oorlogsmuseum?
Ja, ik waar dochs wel teleursteld en ston d'r dan ok 'n hutsy wat ferloren bij. Fast heel mooi, hoor, soa'n groate Amerikaanse moter der, maar foor mij waar dat niet soa interessant.
Om't ik dochs betaald had, bin ik d'r al even deurhine weest en kwam ok wel wat interessante dingen teugen, maar niks wat myn teleurstelling naar achteren douwe kon. Ik maakte gedwee myn roete ôf en desillusioneerd ston ik al gau weer búttendeur der't ik ferwacht had de hele overdâg d'r omspâne te sillen.
Tiid over dus. Dan maar even de boekwinkels in 'e stâd ôfstrúnne na fersetsboeken. Trouwens, die boeken had ik ok wel ferwacht in 't museum, maar spitig genog waren die der ok niet te koop. Ok 'n miste kâns.
Strúnne na boeken dus. Ok hier kon ik niet slage werdeur je echt spreke konnen fan 'n dochs wel teleurstellende overdâg. En dat bleef 't ok. Ik kin d'r werklik niks âns fan make
En ja, ik weet 't: dut is toegelyk ok 'n teleurstellend eand fan deuze kollum. Maar goed, je binne frij en dat is op dut stoit 'n foorrecht at je kike wat d'r al 'n jaar in 'e Oekraïne gebeurt."