Skoalreiskes wurde soberder troch tanimmende prizen

Sybrandy's Speelpark yn Aldemardum © Omrop Fryslân
Mei de bus nei in pretpark: al desennialang sjocht in skoalreiske der sa út. Mei de hieltyd heger wurdende prizen en de feroaringen yn de frijwillige âlderbydrage, liket it derop dat skoalreizen soberder wurde.
De learlingen reizgje net mear mei de bus, mar carpoole en gean yn guon gefallen sels op de fyts. Of der wurde oare goedkeapere alternativen betocht. De reisbestimmingen binne ek tichter by hûs.
Veenstra Reizen út Bûtenpost fernimt it ek. De prizen binne mei 7 oant 10 prosint heger wurden. "By in skoalreis soenen ris in kear 75 learlingen mei, mar in diel fan de âlden koe it net betelje en úteinlik gienen 35 learlingen mei, dus woenen se in lytsere bus hiere", seit Klaas Veenstra.

Probleem al bekend

Stichting Leergeld seach dit oardel jier lyn al oankommen, mar no mei de grutte ynflaasje is it jild noch mear in probleem wurden.
"De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage van de ouders aan school. Maar een school kan een leerling waarvoor niet is betaald niet thuislaten. Dus scholen verschralen het aanbod uit angst dat ze zelf de kosten moeten opbrengen", seit Jet van Gelder fan de Stichting Leergeld.
De stichting fynt it belangryk dat bern mei kinne op kamp of skoalreis. "Omdat ze op plekken komen waar ze anders niet zouden komen en meedoen is belangrijk. We willen sociale uitsluiting voorkomen."
Skoallen yn ûnder mear de gemeenten Ljouwert en Tytsjerksteradiel kinne in berop dwaan op de stichting.