FIDEO: Tsjerketsjinst yn de Tsjerke oan it Dok op De Lemmer

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen in tsjerketsjinst mei in oekumenysk karakter út. Dizze moanne komme de tsjinsten út de Tsjerke oan it Dok op De Lemmer wei.
Dûmny Idske van der Pol giet foar yn dizze tsjinst en Johan Eilers docht de begelieding op it oargel. Fierdere muzikale meiwurking is der fan it sjongduo Klonje: Eize van der Sluis en Hinke Keulen (mei gitaar).