HEA! Miniatuerbouwer Chris Bos

HEA! Miniatuerbouwer Chris
Chris Bos komt út in "handige" famylje en is troch syn broer yn de modelbou terjochte kaam. Bos makke yn earste ynstânsje lânbouminiatueren, mar yntusken bout hy ek fan alles oars moais dat ride kin.
Bos kin der dagen mei dwaande wêze en krijt der gjin genôch fan. "It hâldt je fan de dyk." Grutsk is hy op de Amerikaanske wynmûne, in Miedemaweintsje, in belslide en hiel bysûnder is syn sigeunerwein.