Minister suggerearret mear as 17.500 nijbouhuzen: "De toekomst is groei, ook voor Friesland"

Minister Hugo de Jonge © ANP
Fryslân moat serieus neitinke oft der net mear huzen by komme moatte as de 17.500 huzen dy't yn septimber ôfpraat binne. Dat seit minister Hugo de Jonge foar Folkshúsfêsting.
Ein septimber waard de 'Fryske Oanpak' presintearre, wêrby't it foarstel wie om oant 2030 sa'n 17.500 nije huzen by te bouwen. De opjefte foar de Fryske oerheden wie om dit te fertalen nei saneamde 'Regionale Woondeals.'

Yn mear groei foarsjen

"Ik denk dat het heel goed is om die 17.500 woningen ter hand te nemen als het Friese aandeel van de 900.000 woningen die we in z'n totaliteit te bouwen hebben in Nederland", jout De Jonge oan, dy't moandei op besite wie yn Fryslân.
Minister suggerearret mear as 17.500 nijbouhuzen: "De toekomst is groei, ook voor Friesland"
Mar tagelyk soe Fryslân yn mear groei foarsjen kinne, suggerearret de minister. "De leefbaarheid van kleine kernen in Friesland is erbij gebaat om goed te kijken of er geen straatje bij kan. Zodat men de eigen starters in het dorp kan houden, maar ook de eigen ouderen in het dorp kan houden als zij de stap maken naar een seniorenwoning. Dan kan oma op de kleinkinderen blijven passen."
Minister De Jonge op Fryske klompen yn Frjentsjer © Omrop Fryslân
Dy moatte neffens de minister foar twa tredde betelber wêze foar de gewoane man: "Dat hebben we nodig, want er staan veel starters in de rij voor een woning. Dat geldt ook hier in Friesland. De mouwen opstropen, aan de slag gaan: dat is belangrijk."

Ek lytse kearnen

It kabinet wol dus net allinne yn de grutte stêd bouwe, mar ek foar de lytsere mienskippen. "Je hebt in Friesland een hele grote stad, een aantal wat grotere steden en heel veel kleinere gemeenschappen. Je moet naar de behoefte van die variatie kijken. Ook kleine gemeenschappen hebben het nodig om de leefbaarheid overeind te houden."
Minister Hugo de Jonge fan Folkshúsfesting
Minister De Jonge wie op besite yn Noardeast-Fryslân en Waadhoeke, gemeenten dy't earder as krimpgemeenten bekend stiene. "Volgens mij moeten we stoppen met dat hele woord", seit De Jonge. "De toekomst is groei, ook voor Friesland."
Ferslachjouwer Onno Falkena en deputearre Friso Douwstra oer it netwurkdiner