De toan fan Jan de Groot: "Jannewarydip"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Fleden week ston d'r 'n artikel op 'e websait fan 'e Luwter krant der't angeven worde hoe't je de jannewarydip foorkomme kinne, temînsen at je die hewwe. De feestdagen binne ommers ferbij der't de meeste mînsen 'n hut naar út sâgen. Dan kin ik mij goed foorstelle dat d'r nou even 'n leegte is.
Neffens psycholoog Albert Sonnevelt is 't heel normaal om 'n dip te krijgen. Jawis, praat de mînsen maar 'n jannewarydip an.
De toan fan Jan de Groot
Persoanlike stress skynt een fan 'e oorsaken te wezen fan 'n somber gefoel. Neffens Sonnevelt nimme 'n prot eand desimber 'n stikminnig dagen frij om hur weer op te laden, maar dan blykt achterôf dat se helendal niet tot rust kommen binne, om't se de ôflopen weken soa'n prot fan hursels doen mosten. Kortom: aigen skuld neffens de psycholoog.
En wat der nag bijkomt is dat 'n prot mînsen goeie foornimmens foor 't nije jaar hewwe. Faak is dat gesonder leve. Maar ja, dat binne foor jesels fansels impopulêre maatregels. En at 't búttendeur ok nag 's nat, koud en feul donker is, dan is't niet echt 'n goed momint om an die goeie foornimmens te beginnen, laat staan fol te houwen. Dan kinne je der ommers feul beter in 'e seumer met beginne, dink ik dan.
En ja, 't klopt: de maityd likent begin jannewary soa'n eand in 'e toekomst. Soa'n eerste maand is d'r niks om naar út te kiken, soa wort in dat stik said. Werom worre d'r aigenlik soa wainig aktiviteiten in jannewary en febrewary houwen? Dan fraag ik mij just ôf: werom organisere je dan sels niet wat? Dan kinne je der al begin jannewary naar útsien!
Goed foor jesels sorge is neffens Sonnevelt de beste menier om fan 'n dip ôf te kommen. Maak zoveel mogelijk gezonde keuzes", soa is syn adfys. Kook gezond en beweeg." Tsjong, hewwe wij nag meer open deuren om in te skoppen? Ja, hoor, want d'r worre meer tips geven om de jannewarydip ferdwine te laten:
Sorg foor genog ontspanning en krij dyn normale ritme soa gau as mooglik weer op. Alweer 'n open deur.
Relativeer dyn dip met humor en blyf posityf. Weer 'n open deur. Likent wel 'n klucht fan John Lanting met al die deuren.
Soek mînsen op der't je enerzy fan krije. Die sille fast al in je kundekring sitte en der gaan je al met om, at 't goed is.
Sorg d'rfoor dat eventuele goeie foornimmens haalber binne, soadat je je niet in ferskaidne bochten hoeve te wringen. Hé, hé, loochys. Welke soeg bedinkt nou foornimmens die't niet realiseerber binne?
Met ândere woorden: de goeie tip sit hier niet bij. Maar hou jim maar an 't folgende fast: alnadat je ouwer worre, en dat wort elkeneen alle dagen, likent 'e tiid feul harder te gaan. Dat het soa syn foordeel: dan is't soamaar maityd, motstou maar rekene. Dus nag even 'n stikminnig weken deurbite."