Cao bringt Caparis-meiwurkers yn 'e knipe: direksje freget gemeenten om help

© Caparis
Sosjale wurkfoarsjenning Caparis ropt gemeenten op mei te tinken oer hoe't de meiwurkers finansjeel it bêste holpen wurde kinne. Omdat harren cao gjin romte lit foar leansferheging komme tal fan meiwurkers yn in finansjele need.
It soarget foar in ûngemaklike situaasje binnen Caparis. Stêfmeiwurkers krije nammentlik wol in leansferheging en in ferheging fan de reiskostefergoeding, omdat sy ûnder in oare cao falle. De direksje fan Caparis fynt de situaasje dreech út te lizzen en docht dêrom in berop op de gemeenten dêr't de meiwurkers detasjearre binne.
Boppedat moat Caparis troch tanommen kosten de prizen ferheegje mei dûbele sifers. De sosjale wurkfoarsjenning is benaud foar wat dat betsjut foar har konkurrinsjeposysje.
De direksje fan Caparis hat personiel oproppen de eigen problemen besprekber te meitsjen. Sa kin streekrjocht help socht wurde by bygelyks enerzjycoaches. Ek ha se op de lokaasje yn Hearrenfean in útjeftepunt ynrjochte om menstruaasje-earmoed te bestriden en ha se op oare lokaasjes in merk opset dêr't minsken fergees klean, boartersguod en boadskippen meikrije kinne.
Tagelyk lit Caparis witte dat dy maatregels gjin strukturele oplossing binne foar de problemen dêr't de minsken tsjinoan rinne.
Wurknimmers by Caparis © Omrop Fryslân
De koepelorganisaasje fan sosjale wurkfoarsjenningen Cedris is in kampanje begûn foar in bettere cao. Wurdfierder Bert Doek: "We hebben in september al een manifest de deur uit gedaan. Daarin vragen wij aan het Rijk om de subsidie met 10 procent te verhogen. Daar is tot nu toe nog geen gehoor aan gegeven."
Dêr sit neffens Doek it grutte probleem: "Gemeenten hebben zo ook geen ruimte om de positie van die groep mensen te verbeteren."
Wij zouden graag willen, maar wij kunnen niet zomaar een cao compenseren als er geen compensatie is.
Sybrich Sijtsma, wethâlder Hearrenfean
Dat ferhaal wurdt befêstige troch wethâlder Sybrig Sijtsma fan Hearrenfean: "We delen de zorg en zouden graag willen. Maar wij kunnen niet zomaar een cao compenseren als er geen compensatie is."
Dat stelt ek wethâlder Hein Kuiken fan Ljouwert, de gemeente dy't de grutste oandielhâlder is fan Caparis. "Ja, want naast compensatie voor gestegen energiekosten zitten wij ook nog met de wettelijke verhoging van het minimumloon met 10 procent. Let wel, daar ben ik voor. Maar wij krijgen maar 4 tot 5 procent gecompenseerd vanuit het Rijk."
Naast Caparis komen ook andere instellingen met een bonnetje voor gestegen kosten.
Hein Kuiken, wethâlder Ljouwert
Sijtsma begrypt de noed by de minsken. Dêrom ha se ek nei de wurkplakken ta west om de meiwurkers te helpen by it oanfreegjen fan enerzjytaslaggen en oare kompensaasjebedraggen. "Daar houdt het alleen wel op", seit Sijtsma. "We zijn wel bezig om te kijken wat we kunnen doen richting het Rijk als het gaat om compensatie."
Foar gemeenten driget in hege rekken. Allinnich by Caparis wurkje al in lytse twatûzen minsken. Je ha it dan al gau oer miljoenen euro's dy't gemeenten no ek net lizzen ha. Kuiken: "Naast Caparis komen ook andere instellingen met een bonnetje voor gestegen kosten. Dat is een enorme opgave."