De toan fan Jan de Groot: "Top-100"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
Ok dut jaar stemde ik foor de Frise top-100. En ik mot eerlik sêge dat de Frise mezyk 'n opmars maakt het in myn deurgeven top-5. Beston die fleden jaar nag út fier Bildtse nummers en een Frise, nou binne 't drie Bildtse en twee Frise.
Dut betekent niet dat ik fan myn Bildtse geloof fâlen bin, maar alle Bildtse nummers likene kânsloas te wezen, om't de Bilkerts maar 'n klain stikky fan de stimmers binne en Friezen niet soa gau op 'n Bildts nummer stimme, dink ik. D'r staat namelik al jaren gyn Bildts nummer in, wilens d'r dochs gau 's 'n Bildts fersy op 'e Omrop te horen is.
De toan fan Jan de Groot
Maar nou doen ik met die twee koazen Frise nummers dut jaar temînsen niet meer foor spek en boanen met, want die nummers kinne al de top-100 hale.
Dut jaar het 'n groepy perbeerd om 't nummer 'Dat ik 'n Bilkert bin' fan Jan de Vries d'rin te krijen, al is 't ok maar nummer hondert, maar spitig genog hewwe wij dat niet oprêden.
Maar d'r binne soa'n prot Bildtse nummers maakt en der sitte feul juweeltsys tussen. En d'r staan trouwens ok 'n prot Bildtse fersys in de foorlist fan Omrop Fryslân der't je op stimme kinne, maar dat dus te min gebeurt. Meskien is't wat at wij sels 's in 't programma 'Even Bildts' op 'Radio Eenhoorn' 'n top-soafeul make kinne met alleen Bildtse fersys.
Trouwens, ik saai krekt dat d'r gau 's 'n Bildts fersy op 'e radio ferbij komt, maar dat kinne je niet fan de ândere streektalen sêge. Inkeld hoor ik 's 'n Luwters fersy. De woudpiken binne wel arig ferteugenwoordigd deur fooral 'De Hûnekop', maar dut komt in antal ok niet in 'e buurt fan 'e Bildtse fersys.
Fan 't Snekers, Harlingers, Franekers, Hylpers, Kollummers hew ik aigenlik nag nooit wat op 'e radio hoord. Hoe sou soks nou kinne? Wort d'r wel mezyk in die taal maakt? Sels fan ôns bêste frynden út 'e Stellingwerfen hore wij nauliks wat.
Dat hew ik wel 's froegen an Sietske Bloemhoff en sij kon mij alleen maar gelyk geve, maar sij kon ok niet angeve wer't dat an laai. Núvver aigenlik. Sou 't an 'e genen fan ôns, Bilkerts, lêge? Sêg 't maar of beter: sing 't maar.
Ik wîns elkeneen in elk gefal 'n prot nocht toe bij de útsinding fan 'e Frise (en dus gyn Bildtse) top-100 op Oudjaarsdâg.
Bin ik jim, bij eandsybeslút, nag ferskuldigd op hokker twee Frise fersys ik stimde. De ene hew ik fleden jaar al priisgeven: 'Wachtsje yn de rein' fan Wiegels Wjukkelmasine. En der is dut jaar met stip bijkommen 'Sei Age' fan Grytz en Grize. Dat is 'n ferhalend fersy dat och soa humoristys is. Niet dat ik my d'r nag alle keren slop om gniis, maar alle keren ferskynt d'r al 'n glimlach at ik dut nummer hoor.
Foor goenent die't dut nummer niet kinne: meskien wil de Omrop dut nummer nou wel even draaie. Der sou ik och soa wiis met weze."