Provinsje Fryslân sil wer stikstoffergunnings ferliene

Kij yn in stâl © ANP
De provinsje Fryslân sil fan jannewaris 2023 ôf wer stikstoffergunnings ferliene. Dat proses waard earder dit jier stillein fanwege in útspraak fan de Ried fan Steat oer de net-bewiisde wurking fan emisje-earme stâlflierren.
It tal oanfragen dat troch de provinsje noch beoardiele wurde moat, is troch it stillizzen fan de fergunningferliening oprûn oant 200.
Dêrnjonken binne der noch 200 saneamde PAS-melders (bedriuwen dy't frijsteld wienen fan de fergunningsplicht foar stikstofdeposysje) dy't noch wachtsje op legalisaasje.
Fergunningsoanfragen foar in emisje-earme stâlflier wurde foarearst net ferliend. Oare oanfragen wurde beoardiele oan de hân fan in rekkenprogramma.