De toan fan Jan de Groot: "Knalfeest?"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Die k - sterretsy - t Marokkanen ok altiten Myn ekskússes foor deuze rauwe opening. Maar deuze útdrukking wort gau 's deur inweuners fan dut lând brúkt at d'r wat mis is met Marokkanen. At se wat úthaald hewwe dat in striid is met 'e wet, om 't soa maar 's te sêgen.
En dat is dus gau 's 't gefal, bedoelstou? Ho, ho, dat binne jim woorden. Maar ik keek d'r in elk gefal niet fan op dat 't 'n stikminnig keer finaal mis gong doe't Marokko deurgong op 't WK.
De toan fan Jan de Groot
En 't begint aliten soa fleurig met feest in 'e groate stâden fan ôns lând, want feest is 't fansels at je winne. Maar na de eerste keer konnen je de klok d'r op lyk sette dat 't weer misgaan sou. En dat gong 't. 'n Part worde weer agressyf, socht lijen en gooide fuurwerk na de plisy toe.
Werom nou? We-rom nou!? In plak fan 'n foetsoeker krij ik dan as eerste foor de foeten gooid dat dut maar 'n klain part is die't 'm misdraagt. Je motte se niet allegaar over een kam skere, sêge se dan. En dat sil ok wel en dat loof ik ok wel, maar dat nimt niet weg dat d'r in sokke sitewasys altiten wel wat te rêden is met 'n groepy Marokkanen die't deur 'n stikminnig folksmenners oproid worre. Ik kin 't niet helpe, maar ik hew de indruk dat dut mannetsys binne die't halfweg de oplaiding de skoaldeur definityf achter hur dichtdeen hewwe, de dyk opgongen en 't ferkeerde pâd koazen.
En nag maar 's: ik weet dat dut niet foor elkeneen geldt; dus ik skeer se niet allegaar over een kam. Maar sokke omkoalen geve de goeie Marokkanen wel 'n minne naam fansels. En ni, ik diskrimineer seker niet, want soa steek ik niet innander. Ik bin helendal gyn rasist.
Maar wat ik nou doen is faiten noeme. Werom is d'r soa faak lijen met 't Marokkaanse jongereand? Werom hore en leze je der soa faak over? Doe't de ândere lannen wonnen en deurgongen waar d'r búttendeur ok feest, maar waar d'r gyn rel te bespeuren. Ni, alleen feest. En doe't de Poalen op 't WK útskakeld worden, of de Belgen, Serviërs of Dútsers, bleven rellen ok út. Werom Marokkanen dan al at se winne of ferlieze, want foor dat lêste bin ik nou al benaud. Foer foor soasjalogen, sou'k sêge.
Wat ik krekt al even saai: dut gebeurde nag doe't Marokko won, maar wat sil d'r dan wel niet gebeure at se ferlieze? Dat denen se ôflopen saterdeg niet, want d'r worde knap fan Portugal wonnen. Maar ok nou gong 't na de wedstriid weer mis, maar niet soa bot as de ândere twee keer. 'Hier en daar onrust', ston saterdegavend as kop boven 'n artikel.
De plisy worde wel weer bekoegeld met fuurwerk. Dus spitig genog wist 'n klain groepy hur weer niet te gedragen.
Môrnavend speult Marokko in 'e halve finale teugen Frankryk. Ik hoop dat 't alleen figuurlik fuurwerk wort in 'e wedstriid en dat 't na de wedstriid rustig blyft. At Marokko nou wint of ferliest. Maar ik hew d'r 'n hard hood in, sêg ik eerlik, ik hou myn hart fast."