De toan fan Jan de Groot: "De hând fan God"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Nederland is deur en speult nou frijdegavend teugen Argentinië. Ok al binne je gyn foetbâlliefhewwer, dut sil fast gyneen ontgaan weze.
Fansels draait 't op soa'n toernooi om foetbâl, maar krekt as altiten gebeure d'r ok altiten dingen omhine. Befoorbeeld de One-Love-anfoerdersbând. Dut geeft heel dúdlik an hoe korrupt, achterbaks en bekrompen de FIFA aigenlik is. En over Katar hoeve wij 't al helendal niet te hewwen. want hoe't se der leve en omgaan met bepaalde mînsen is mînsonterend en 't is echt onfoorstelber dat gyneen op 'e wereld d'r wat andoet.
De toan fan Jan de Groot
Trouwens, ik wou 't niet eens over deuze polityk hewwe. Ik wil mij namelik richte op dingen die't mij opfâle. As eerste die stakkers fan stewards die't op 't peblyk lette motte, derdeur omkeerd sitte en soa niks fan 'e wedstriid sien. Dut motte wel foetbâlhaters weze, soks kin niet âns, want âns hout gyneen soks fol. Deuze rôl sou ik befoorbeeld ferfulle kinne bij de Formule 1, want der hew ik he-len-dal niks met. Afijn, die 'tribúnnekikers' worre d'r fast goed foor betaald, al weet je dat fansels nooit in Katar
Dan likent 't wel al hewwe teugenworig hest alle speulers tatoes. En niet een, ni, feul hewwe 'n prot húdferminkende inkt op 'e bilg sette laten.
Feerder erger ik mij stikken an 't fait dat at d'r 'n speuler wisseld wort, hij bij elkeneen fan 't tiim lâns mot om te foesten. Werklik gyneen wort oversloegen. Wat is dat nou weer foor harlekijnerij? Ja, dat sil wel weer met 't tiimbelang te krijen hewwe. Ik bin benijd wat d'r gebeurt at een dat niet doet Hoe sou d'r dan reageerd worre?
Maar 't meest halfwize is dochs wel 't anroepen fan help, segen en bedanken fan 't opperwezen. Even informasy foorôf: ik bin niet kristlik opfoed en hew mij derna ok nooit ferlaide laten om al loven te gaan. Dat said hewwende sou ik al begroatens had hewwe met God at-y al bestaan sou.
Feul speulers fan baide pertijen roepe al biddend namelik Syn hulp in om syn ploeg an 'e overwinning te helpen, alle speulers goed prestere te laten of God te bedanken foor 'n goal. Al is dat de ferdienste fan Him weest. Krekt al het deuze bêste man gyn belangriker dingen an Syn hood. Hoewel, foetbâl, is al de belangrykste bijsaak in 't leven, wort wel 's beweerd. Maar soa'n opperwezen kin dochs niet soamaar pertij kieze? Dan staan der an 't begin fan 'e wedstriid 'n prot speulers 'n krússy te slaan en derna na boven te wizen en te kiken.
Die speulers motte wel 'n sterk geloof hewwe en wainig realiteitsin, want at soa'n speuler 't nuchter bekike sou, dan sou hij d'r dochs ok gau achterkomme dat soks ommers helendal niet kin; ok al is't God. Diego Maradonna beweerde in 1986 sels dat 't de hând fan God waar die't Argentinië lâns Ingeland sloeg. Maar dan blyft 't fansels al hands, h'n
Ik begryp echt niet dat gelovigen niet begripe dat at d'r 22 speulers de help fan God inroepe Hij gyn pertij kieze kin. Dan sou 't alle keren 'n gelykspul worre motte en at d'r gyneen wint, dan is d'r ok gyn winner, sou Johan Cruyff, de foetbâlgod die't àl bestaan het, wel sêge."