KAART: Hjir binne de Fryske krystmerken en winterfairs

No't Sinteklaas is it lân út is, meitsje we ús op foar de krystdagen. Der binne tal fan krystmerken en winterfairs yn Fryslân. Op dizze kaart kinst se fine.
Klik op in krystbeamke op de kaart foar mear ynformaasje oer de merk, it adres, de datums, de iepeningstiden en in link nei mear gegevens.
Of sykje hjir in geskikte datum út:
10 desimber
Krystmerke EEM, 13.00-17.00, De Joodyk 2 Aldegea (SWF) (sportpark)
Kerstmarkt Broerekerk, 10.00-17.00, Broereplein 9 Boalsert
Charles Dickens Kerstmarkt Buitenpost, 14.00-20.00, Kerkstraat Bûtenpost (sintrum)
Winterfair De Spitkeet, 10.00-17.00, De Dunen 3 De Harkema
Winter-/krystmerk, 15.30-18.00, Jeltewei 96 De Hommerts (Doarpshûs Oan it Far)
Lemster Dickens Festijn, 16.00-21.00, sintrum De Lemmer
Opeinde Midwinter Fair, 16.00-19.30, Middelbuorren 1 De Pein (Doarpshûs De Wringe)
Intieme Wintermarkt Dokkum, 14.00-21.00, Markt Dokkum
Kerstmarkt in de Kouwe, 10.00-17.00, De Vogelweide 5 Drachten (wyksintrum De Kouwe)
Winter Kerstmarkt, 15.00-20.00, Ylostinslaan 59 Drylts (Nij Ylostins)
Krystmerke Westerein Harich, 15.00-21.00, Westerein Harich
Zoutsloter Kerstmarkt, 15.00-21.00, Zoutsloot Harns
Winterfair, 11.00-16.00, Hoofdweg Boven 57A Haulerwijk
Wintermarkt Heeg, It Eilân 67 Heech (Doarpshûs It Heechhûs)
Kerstmarkt Blokhuispoort, 11.00-21.00, Blokhuisplein 40 Ljouwert
Sipelsneon Winterfair, 12.00-20.00, binnenstêd Sleat
Kerstmarkt Sint Martinuskerk, 11.00-16.00, Singel 62 Snits
Kerstmarkt West, 14.00-17.00, Longway 1 Skylge
Wylde Kerstfair (Het Wylde Pad), 10.00-19.00, Wyldepaed 23 Twizelerheide
Kerstfair Langezwaag, 11.00-17.00, Paradys 8 Langsweagen (Doarpshûs Langsweagen)
Kleintje Kerstmarkt, 10.00-16.00, Westerbuorren 19 Tsjummearum
Krystmerk, 10.00-15.00, Tsjerkebuorren 41 Drachtsterkompenije
11 desimber
Winterfair De Spitkeet, 10.00-17.00, De Dunen 3 Harkema
Lemster Dickens Festijn, 14.00-19.00, sintrum De Lemmer
Kleintje Kerstmarkt, 13.00-17.00, Dûbelestreek 12 Dronryp (Het Parochiehuis)
Kerstmarkt, 11.00-16.00, Hoofdweg 29 Elslo
Krystmerke Westerein Harich, 11.00-18.00, Westerein Harich
Kerstmarkt Blokhuispoort, 11.00-18.00, Blokhuisplein 40 Ljouwert
Kerstmarkt, 11.00-18.00, winkelsintrum Schrans Ljouwert
XMAS Sneek mei Kerst- en Dickensmarkt op het Grootzand, 13.00-18.00, Grootzand, Snits
Ouwesylster Wintermarkt (Aerden Plaats), 13.00-17.00, Dominee Schuilingstraat 4 Aldebildtsyl
Wylde Kerstfair (Het Wylde Pad), 10.00-19.00, Wyldepaed 23 Twizelerheide
Kryst yn Frjentsjer, 13.00-17.00, sintrum Frjentsjer
14 desimber
Krystmerk Meckama State, nei 14.00, Tsjerk Hiddesstraat 42 Kollum (Meckama State)
16 desimber
Kryst yn Wâldsein, 17.00-20.00, sintrum Wâldsein
Kerstmarkt Joure, Midstraat De Jouwer
Krystmerk, 12 o/m 16 desimber, 14.00-17.00, Tsjerkebuorren 41 Drachtsterkompenije
17 desimber
Boarnster Krystmerke, 16.00 oere, om De Boarn hinne (Doelhofbrêge oant brechje nei Nes)
Goutumer Kerstmarkt, 12.00-17.00, Buorren 13 Goutum
Historische Wintermarkt Hindeloopen, 16.00-21.00, Nieuwstad, Hylpen
Wintermarkt Heerenveen, 10.00-17.00, Oude Koemarkt, It Hearrenfean
Kerstmarkt De Zuidlanden, 13.00-18.00, Molkenkelder 2 Ljouwert (Techumerpleats)
MFC De Wier Kerstmarkt, 10.00-16.30, De Telle 21 Oerterp
Kerstmarkt Sexbierum-Pietersboerum, 16.00-20.00, Walburgastrsjitte 14 Pietersbierrum (Thomashuis)
Campus Middelsee Kerstmarkt, 16.00-20.00, Hartman Sannesstraat 5 Sint Anne
Dickens Buurtfair, 16.30-20.30, Mounwei Burdaard
Kerst/winterfair, 13.00-17.30, Hikkaarderdyk 12 Jislum (Catharinatsjerke)
Krystwille Wons, 16.00-21.00, Salverdastraat Wûns
18 desimber
Winterfair Gorredijk, 10.00-17.00, Hoofdstraat De Gordyk
Wintermarkt oars as oars, o/m 18 desimber, Hege Bouwen 43 Nijemirdum
Kerst/winterfair, 13.00-17.30, Hikkaarderdyk 12 Jislum (Catharinatsjerke)
28 desimber
Wintermarkt Roosdunen, 10.00-16.00, Strandweg 20 Ballum
Wintermarkt, 12.00-17.00, Dorpsstraat (Molenglop oant Boerenglop)
Midwintermarkt Midsland, 16.00-20.00, Oosterburen Midslân (Skylge)
29 desimber
Lichtjes Kerstmarkt Oosterend, 15.00-17.00, Oosterend 39 Aasterein
30 desimber
Sfeermarkt Hollum, 10.00-17.00, sintrum Hollum (It Amelân)