De toan fan Jan de Groot: "Vader Abraham"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Oflopen frijdeg worde bekind dat Pierre Kartner de dînsdegs d'rfoor op 87-jarige leeftyd sturven waar. Hij waar beter bekind as Vader Abraham.
Tsja, je fonnen syn mezyk mooi of just helendal niet; 'n tussendyk waar d'r niet. Wer't ik bij hoor? Dochs die tussendyk. Ik sil jim útlêge werom.
De toan fan Jan de Groot
Vader Abraham, soa't ik him feerder in de kollum noeme sil, het ongelooflik feul fersys maakt. Niet alleen foor himsels, maar ok foor ânderen. Alle respekt. Jim foele nou fast al 'n maar ankommen. Syn teksten waren echt fan 't nivo lik myn fessy. Ik fyn 't ongelooflik dat 'n folwassen fint sokke kynderlike teksten skrive kon en der ok nag súkses met kreeg.
D'r binne blykber dochs 'n prot mînsen die't der deurhine prikke en syn mezyk mooi fine. Sterker nag: hij is smoorryk worren fan 'Het Kleine Café Aan De Haven' en 'Het Smurfenlied.' Baide nummers binne in heel feul lannen en talen útbrocht. Maar hij kon en mocht ôns útgnize en knypoogde dan drekt na syn bankreken.
Maar je kinne 't ok fan 'n ândere kant bekike: meskien is't ok wel 'n gave dat je sokke kynderlike teksten skrive konnen. 'Sja la li' of sokssoawat fan sangeres Sieneke is trouwens wel 't dieptepunt fan simpelhyd. Dermet gong sij naar 't Eurofizy Songfestival. Je skaamden je je doe doad.
En dan dat met de Smurfen. Hoe bedinke je 't! "Kunnen jullie door een waterkraan?" Nou, dat is 'n hele interessante fraag fansels wat elkeneen altiten al graag wete wou. Kom je 's 'n smurf teugen en dan frage je an him at-y ok deur 'n waterkraan kin. Wat sil die smurf dij dan ferbaasd ankike. Die fraag slaat namelik nergens op. Krekt at d'r niet belangriker fragen binne. En at se al deur 'n waterkraan kinne, dat kinne se, sêge se in't fersy, wat dan nag? Wat wou Vader Abraham dan aigenlik met dut gegeven?
Maar nag maar 's: de sinten stroomden bij him binnen der't nou syn kines fan profitere.
Ik mot eerlik sêge dat de tekst fan 'Het kleine Café Aan De Haven' al 'n stik beter is, maar der kom ik ok 'n hele núvvere passazy teugen. 't Enigste eten dat je der krije kinne, is 'n hard kookt aai. Kom der teugenworig 's om. Dat souwen de kafeegangers niet akseptere. Wie het nou ferlet fan 'n kookt aai at-y an 'e tap sit? Dan wille je bitterballen of 'n gehakbâl. Ik sou d'r niet meer komme.
Dus aigenlik weet ik niet wat je fan Vader Abraham dinke motte. 'n Sjeny in hits make en sinten ferdiene, maar teksten die't heel slop binne. Ik hew nou maar 'n stikminnig fersys behandeld, maar der binne dus feul meer fan die nivoloaze fersys.
Dochs besloaten wij ôflopen frijdegavend in de foetbâlkantine om 'n eerbetoan te bringen an Vader Abraham. An de stamtafel songen wij út folle borst de krekt noemde fersys met. Wij konnen fansels alle teksten. Die binne ommers niet soa moeilik te onthouwen En o ja, d'r kwam die avend in elk gefal gyn smurf út de bierkraan."