De toan fan Jan de Groot: "Betúltsyshood"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Sels hew ik 't nooit snapt dat 'n mîns botoks brúkt. Je late ommers fergif in je spoite en dat doet men alleen om d'r maar beter út te sien. Of âns said: om feroudering teugen te gaan; rimpels om presys te wezen.
Dochs het 't effekt derfan nag nooit indruk op mij make kinnen. Sterker nag: ik bin nag nooit een teugenkommen die't d'r kreazer fan worren is. Eerder lilker. Nim nou soa'n Gaby Blazer.
De toan fan Jan de Groot
Wie? Ja, ik weet ok niet recht wat dut maisy nou presys doet, maar se speulde ooit in 'n jeugdsery. En derin waar se behoorlik kreas, en dan druk ik mij nag fersichtig út. Nou, soek hur maar 's op en kyk wat d'r nag fan hur over is na de frijwillige botokstoefoer. 't Gesicht straalt alleen maar namaak út, meer kin ik d'r niet fan make. Sij is 'n tipys foorbeeld fan wat ik 'n 'betúltsyshood' noem. In 't Frys sou dat dan 'n 'sabearreholle' weze. Maar goed, meskien fâle ânderen wel op sokke frôly, hoor.
Sels kin ik ok 'n frou die't 't een en ânder an hur lichem deen het, en ok nou druk ik mij fersichtig út. Ok an hur gesicht, ja. Ik fyn 't werklik hel-en-dal niks, maar sij is d'r sels soa wiis met as 'n protter. Maar foor mij siet 't d'r allegaar niet meer echt út. Ni, se likent nou meer 'n barbypop der't gyn batterijen in hoeve om hur lope te laten. En wete jim wat ik der ok soa spitig an fyn? Sij is nag soa jong. Sonde!
Sij mot 't dus wel om ândere redenen doen, maar d'r binne blykber ouweren die't maar min omgaan kinne met 't ouwer worren en perbere krampachtig om hur strakke fel fast te houwen. Maar je houwe de tiid niet foor de gek. Die freet je op! Elkeneen gaat d'r an! Froeg of laat!
Dus jim begripe dat ik die botokstroep 't ferminken fan 't lichem fyn. Die mînsen sitte dan fol plestyk, sêg ik wel 's gekskerend, die motte je niet te dicht bij 't kampfuur delsette.
Ik keur dut botoks-gedrag dus ôf, dat hew ik jim nou wel dúdlik maakt. En over keuren praat: die kunde fan mij, der't ik 't nijs over had, sil mij na deuze kollum fast gyn blik meer werig gunne. Gyn probleem, want dan hoef ik ok niet meer na hur te kiken. En och, soafeul gedoente had ik nooit met hur. 't Is 'n pop, al sil dat woord fast ok ferkeerd koazen weze. Afijn, ik hew gyn tiid meer om dut woord te skrassen.
En ja, oud worre is fansels mooi, maar oud weze niet. Dat geef ik toe, maar ferskúl dy nou niet in botoks. De tiid weet dij namelik altiten te finen."