Skiermûntseach tinkt nei oer fjoerwurkferbod: algehiel of sônes

© ANP
Op Skiermûntseach wurdt neitocht oer in algehiel fjoerwurkferbod. In groep eilanners wol fan fjoerwurk ôf mei de jierwiksel. De arguminten: it is better foar it miljeu, de feilichheid en it bistewolwêzen.
De wurkgroep Vuurwerkvrij Schiermonnikoog is de driuwende krêft achter de lobby tsjin it fjoerwurk, skriuwt RTV Noord. "Waarom zou je nog vuurwerk willen afsteken in deze tijd", freget eilanner Harry Alers fan de wurkgroep him ôf.
Ferline moanne koenen jeugd en âlderein mei elkoar yn petear oer in mooglik fjoerwurkferbod, de gemeente hie dêrfoar in diskusjejûn organisearre. Guon jongeren wolle noch fjoerwurk ôfstekke kinne.
Alers snapt dat net elkenien der itselde oer tinkt. "Veiligheid, milieu, dierenwelzijn zijn belangrijke aspecten om geen vuurwerk te gebruiken, maar we begrijpen ook dat het voor sommigen een traditie is. We willen graag samen met de samenleving kijken of er een compromis mogelijk is."
Het zou mooi zijn als er vuurwerkvrije straten worden aangewezen.
Rinske van der Bijl (berneboargemaster)
Ien fan de minsken dy't gjin algehiel ferbod wol, is berneboargemaster Rinske van der Bijl (12). Sy hat mei oaren 230 hantekenings sammele. "We willen graag vuurwerk blijven afsteken, maar snappen ook dat anderen daar overlast van ervaren. Het zou mooi zijn als er vuurwerkvrije straten worden aangewezen."
Minsken kinne dan mei de strjitte ôfprate oft se wol of gjin fjoerwurk wolle, is it idee.
Alers tinkt dat dat net sa maklik giet. "Nadeel van die vuurwerkvrije straten is het handhaven. Dat is heel lastig. Als er bijvoorbeeld borden worden geplaatst, dan is dat 's nachts lastig te lezen. Een vuurwerkzone zou beter zijn."

Wiis mei dialooch

Hy is yn alle gefallen bliid binne dat se yn petear binne op it eilân. "We zijn heel verheugd dat de jongeren hebben gereageerd en meedenken."
Kommende moandei wurdt der op Skiermûntseach op 'e nij diskusjearre oer fjoerwurk. De gemeenteried nimt op 22 novimber in beslút oer in eventueel algehiel ferbod of bygelyks in ferbod op guon plakken.