De toan fan Jan Koops: "Keunst"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"Zo now en dan bezuken de vrouw en ikke een museum. In Frieslaand bin ommers aorig wat museums die mooie dingen zien laoten. Kot naodawwe in Kollum kwammen te wonen gongen we naor et Kollumer museum Mr. Andreae.
Vanzels is daor de vaaste expesisie van et Kollumer Oproer en over de Kollumer butenplaetsen, mar ok is d'r een uutstalling van goold- en zulversmitten, religieuze veurwarpen en een hiele biebeltheek mit boeken over de geschiedenis van Kollum. En dan bin d'r daornaost nog aandere vaaste en tiedelike exspesisies.
De toan fan Jan Koops
Ok biwwe vanzels vrund van et prentemuseum Nobilis in De Fochtel in de Stellingwarven. As vrund van dat museum kriegen wi'j elk jaor een originele prente. Zo kuj' as keunstliefhebber in een peer jaor tied al wat mooie dingen an de mure hangen hebben.
Ok Museum Belvedère, Museum Drachten en vanzels et Fries Museum kun oons zo now en dan es verwaachten.
Mar gistermiddag weren we over de greens: bi'j et Drents Museum in Assen, bi'j de tentoonstelling 'In de ban van de Ararat', over de vroegste geschiedenis van Armenië.
De 160 museumstokken bestrieken een tiedrek van een half miljoen jaor. Schitterend om te zien allemaole en deurdaj' d'r een dag even hielemaole uut binnen, kriej' ok nog es wat een vekaansiegevuul.
Mar toegelieke moe'k ook bekennen da'k dit keer aanders in et museum rondleup as aandere keren. En dat het alles te maken mit de akties waorbi'j klimaotaktivisten, mit tomatesoep of eerpelpuree, dure schilderi'jen bekladded hebben.
Aj' zoks op de tillevisie zien hebben, dan kiek ie toch wat meer om je henne om te zien of d'r ok dit keer wat te gebeuren staot.
Deensdagaovend weren in Op1 een klimaotaktiviste en een museumdirekteur. De eerste zee dat de akties heur doel bereikten omreden d'r now goeie andacht was veur de klimaotpreblemen.
"Et bekogelen van de schilderi'jen van Van Gogh en Monet wodt hier en daore flink ofkeurd", zo zee ze, "mar toegelieke komt d'r daordeur meer begrip veur oonze aandere akties".
De museumdirekteur keurde de akties of. "Waoromme jaegen jim oons op kosten? Wat hebben wi'j as museums veur negatieve invloed op et klimaot?", zo vreug zi'j heur of.
D'r bin trouwens ok museums die juust speciaole expesisies holen over et klimaot, liekas De Fundatie in Zwolle.
Ik vuul stark mit de museuemdirekteur mit. En dat niet alliend omreden museums bepaold gien tegenstaanders van et klimaot binnen, mar veural ok vanuut et principe daj' niks van een aander vernielen moeten. Dat doej' niet.
Daoromme ha'k ok een hekel an de boeren die de deure van een perveensiehuus stokkend maekten, baarms in de fik stakken of meensken hiel lange in een file staon leuten, meensken die daordeur heur wark niet doen konnen of heur winkels niet meer beveurraoded kregen.
Kiek, de Nederlaanse vlagge omkeerd ophangen, dat vien ik ók hielemaole niks, mar ze vernielen daormit gien spullen van aanderen.
Et liekt now trouwens meer op de Russische vlagge en ik vraoge mi'j of of de boeren daor beter mit of binnen. Ik hadde et vule starker vunnen as ze massaol de Nederlaanse vlagge gewoon as rood-wit-blauw ophongen hadden, of liever nog de heur kenmarkende rooie buusdoek; dát zol neffens mi'j juust een stark punt west hebben.
Ze bin now terechtekommen in et kaamp van Forum veur Demekraosie en komplotdaenkers en daor kuj' je mar beter veer van holen.
Mar goed, de klimaotaktivisten kriegen mien sympathie dus niet mit heur akties tegen mooie keunstwarken. Ze kiezen dan wel bewust schilderi'jen uut die aachter glas zitten, mar et ropt misschien ok akties op van meensken die zoks minder goed veurbereiden en daor gien reken mit holen.
Toegelieke zette de mit-orgenisater van de tentoonstelling in Zwolle mi'j al an et daenken doe ze zee: "Wi'j hebben die oolde meesterwarken zo ophemeld. Naor aosem happend staon we te gaepen naor et arfgoed dawwe beholen willen.
Mar is et niet belangrieker en hole oonze planeet leefber? De akties zorgen veur een schokreaktie en bin zeker as ze gien schae veroorzaeken een schot in de roze."
Ok hierin kan ik mitvulen, mar mit dat schot in de roze wodt now ok de keunstsektor raekt. En dat zol neffens mi'j niet moeten."