De toan fan Jan de Groot: "Feugelteldâg"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Kin 'n feugeltsyman mij fertelle werom at de jaarlikse feugeltelling 'n paar keer in 't jaar is? Ja, die sin klopt wel: werom is de JAARLIKSE feugeltelling 'n paar keer in 't jaar? Temînsen, die indruk krij ik.
Ni, ik krabbel niet werom, want ik weet 't aigenlik wel seker, want ik hew 't even opsocht. 't Meest faak kom ik teugen dat d'r in 't lêste weekeand fan jannewary 2022 de jaarlikse feugeltelling plakfonnen het. Dus dat sil soa weest weze.
Ik meende dat d'r in de seumer ok 'n telling weest waar, maar der kon ik niks over werom fine. Dus dat sil ik dan mis hewwe.
Maar nou mot ik al soa starigan bewiis hewwe dat d'r faker as eenkeer in 't jaar 'n feugeltelling in ôns lând is. Ik worde op myn winken bediend doe't ik deuze maand in de Luwter krant 't bericht teugenkwam dat d'r 'n feugelteldâg weest waar.
D'r ston niet bij wanneer, maar ik nim an dat dut die saterdeg d'rfoor weest waar. Dut sil fast niet de rissultaten weest hewwe fan jannewary. Wij binne ommers hest alweer jannewary.
En ja, hoor, 't staat d'r dochs echt in 't berichy: 'De jaarlijkse vogelteldag.' Dus dat klopt niet. D'r wort jaarliks faker as eenkeer teld. Dat is wis!
Dan nim ik toegelyk even met dat dut jaar de sanglyster 't meest teld worde. En at ik de krant love mâg is dat 'n ferrassing, omdat âns altiten de protter 't faakst teld is. Likent mij niet ferkeerd dat d'r 's 'n nije nummer een is.
't Is ommers ok wel 's leuk dat 'Bohemian Rhapsody' fan Queen niet op een staat in de Top-2000. Trouwens, ik nim an dat de sanglyster mooi singe kin, want âns hite je niet soa. De protter is in elk gefal gyn nachtegaal.
Maar goed, dut is foor kinnis annommen, want ik hew al weer 'n folgende fraag an de kinners: hoe tel je de feugels aigenlik. Ja, ik weet wel hoe't je telle motte, maar hoe wete je nou aigenlik dat je 'n bepaalde feugel niet faker telle? In 'e regel sien deselde soort feugels d'r 't selde út.
En derom bin ik benijd hoe't de tellers te werk gaan. Trouwens, 'n slimme feugel die't graag andacht wil, kin fansels babbelegúchys úthale deur hyltyd weer in 't fizier fan de spotters te kommen. Dan wort die freemde feugel wel heel faak teld.
Maar nou wort 't allegaar wat te halfwiis. En eerlik said fyn ik dat dan ok fan die tellerij soalang ik niet weet hoe't se 'n goeie telling doen kinne. Dus graag hoor ik fan feugelmînsen hoe't d'r nou goed teld wort.
Ant die tiid gaan ik na búttenen om 's te kiken wer't de feugels flige. Ja, dat is 'n Bildtse útdrukking. Soek maar 's op. In die tussentiid geniet ik fan 't mooie gesang fan de sanglyster."