Restaurant yn De Gaastmar makket 'zero waste'-menu tsjin it fergriemen fan iten

Bernou de Jong priuwt de bôlepudding © Omrop Fryslân, Larissa Lokenberg
It begûn mei in lokale boer dy't opbelle oer syn koalraby. Troch in flater mei it rispjen koe de griente net ferkocht wurde en hy frege oft Bernou de Jong fan D'Ald Herberch yn De Gaastmar der wat mei koe. Yn oerlis mei de kok waard de grienten ta slaad ferwurke.
Sa ûntstie it idee om in 'zero waste'-menu te meitsjen: in miel makke mei lokale grienten en fruit dy't net de goede foarm hawwe, bôle dy't net ferkocht is yn de bakkerij of ôfsnijsels dy't gewoanwei yn de reststream ferdwine.
Restaurant yn aksje tsjin fergriemen fan iten
By it meitsjen fan snert hâldst in protte grienteôffal oer. Sjef Raymond Rozendaal hat it mei it bûkspek siere litten om sa in moaie bûljon te krijen dy't wer as basis brûkt wurdt foar de snert. "Vroeger was het heel gewoon, was het normale kost je eigen bouillonnetje maken. Nu heeft men minder tijd en kiest men voor halffabricaten", seit Rozendaal.
It ôfsnijsel fan 'e grienten foar de snert is de basis foar in grientebûljon © Omrop Fryslân
Gaastmarder fiskboer Andries van Netten komt de keuken yn mei in kret dêr't net allinnich de rikke ielfilet yn sit, mar ek in bakje mei de fellen en fiskgraten dy't goed te brûken binne foar fisksop en dus net yn it jiskefet ferdwine.
Ek âlde bôle krijt in nije bestimming, der wurdt bôlepudding fan makke. "Dit is eins in âlderwetsk produkt, wat minsken wol fan doetiids kenne en dat ek wol leuk fine", seit De Jong.
Fan de fiskgraten en fellen fan de rikke iel wurdt bûljon makke © Omrop Fryslân
Neist dat it menu duorsumer is, is it ek populêr om't it goedkeaper is. "Alles wurdt djoerder. Ut iten gean sjit der dan wolris by yn", seit De Jong. "Op dizze wize hast in leuk menu en it kostet ek wat minder foar de gasten."
De bôle fan juster wurdt fersnien © Omrop Fryslân