De toan fan Jan de Groot: "Fermiste poezyalbum nr. 7"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Fleden week hoorde ik op 'e radio bij de Omrop 'n intervjoe met een die't 't had over 'n poezyalbum dat weg waar. Nummer seuven miste d'r fan de feertyn eksemplaren fan de in 2012 sturven Kitty Altena.
Doe't se nag leefde raisde sij 't lând deur om foor hur bekinde persoanen en bekinde Nederlanders te fangen in hur albums. Ok bekinde Friezen krekt as Jopie Huisman, Pyt Paulusma en Hans Wiegel skreven d'rin.
De toan fan Jan de Groot
Maar bij wie lait nou nummer 7? Dan frage je je fansels ôf hoe't soa'n album nou weg raakt is. Meskien útliend of in 't ôngûnstige gefal stoalen. Maar dat lêste sil wel niet soa weze, want wie is d'r nou soa hyt op om 'n poezyalbum te stelen?
Dochs kin 'n poezyalbum dierber weze. Kin!? Seker wete! 'n Prot frôly koestere hur album. Fooral as jeugdherinnering. Ik noemde inderdaad alleen frôly, want ik weet niet recht at d'r froeger ok jonges waren die't 'n poezyalbum hadden. Iksels in elk gefal niet en neffens mij myn kammeraten ok niet.
At dat teugenworig nag soa is, weet ik niet. Sterker nag: wort d'r nag wel an poezyalbums deen?
Maar hoewel de jonges gyn album hadden, waar soa'n album foor hur dochs belangryk. Okee, wij prate dan over de basisskoal, maar wel in 'n sitewasy dat de jonges al na de maisys keken en omkeerd ok fansels.
At 'n kreas maisy krekt 'n nij poezyalbum had, dan wou idere jonge as eerste fan alle jonges in 'e klas in dat album komme. Dan dangelden se Se? Niet wij, Jan? Eh, herstel, dan dangelden wíj 'n prot om dat kreaze maisy hine in 'e hoop dat se dij as eerste útkoas om in hur album te skriven.
En at een as eerste útkoazen worde Herstel, doe't ík 's 'n keer as eerste útkoazen worde, waar ik fansels de wereld ryk. Sij het mij as eerste koazen! 't Eerste groate súkses in myn leven waar d'r! Je worre fansels niet soamaar as eerste útkoazen, nou.
Dan thús heel kônsintreerd an 'e gang. Met liniaal en potload licht 'n lyntsy trekke soadat de tekst goed recht op pepier kwam. De tekst hadden je fansels feer fan te foren al útsocht. En dan heel rustig de tekst op pepier sitte. Tong fast in 'e môndhoek en sorge dat je gyn fouten make. Kreegst d'r kramp fan in 'e fingers en derom mostest soa nou en dan even ophouwe.
Bij eandsybeslút d'r fansels 'n mooi plaatsy bijplakke en dan sâgst al út na de ândere daags at je 't album weromgeve konnen. Dan sochten je hur op 't skoalplain fansels drekt op en gâfst 't album an hur werom. En at se de tekst lâs en 't kon d'r met deur, want se beerde wakker en lachte, dan waar ik wéér de wereld ryk.
Maar die wereld stortte drekt weer in at se fort om hur hine begon te kiken, op 'n ândere jonge ôfstapte en 't album an him gâf Okee, ik waar dan wel de eerste weest, maar ik waar weer werom bij ôf."