De toan fan Jan Koops: "MeToo-YouToo"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"De oflopen daegen kwam et ien en aander boven taofel over wat wel nuumd wodt 'de kwestie Gijs van Dijk', et Twiede Kaemerlid van de Perti'j van de Arbeid. Hi´j besleut op te stappen nao een gesprek mit de veurige fraktieveurzitter.
Et had blieken daon dat over Van Dijk bi'j zien perti'j drie meldings binnenkommen weren van - zo wodde zegd - "ongewenst gedrag in de privésfeer".
De toan fan Jan Koops
Dit is in kotte tied al et dadde kaemerlid daor dit soorte van beschuldigings over naor veuren kommen. Eerder hadden wi'j al Gündogan die uut de fraktie van Volt zet wodde en lestdaegs nog Arib die zee opstappen te zullen omreden d'r naor heur een onderzuuk daon wodt. Alle drieje omreden van greensoverschriedende gedregings.
Omdebi'j vuuf jaor leden hadden wi'j aachtermekeer een tal zaeken die bekend wo'n binnen onder de naeme MeToo of in geef Stellingwarfs: Ikke ok! Et weren haost allemaole manluden die in die jaoren anklaegd wodden vanwegens ontoelaotbere gedregings of uutspraoken en dan veural in de seksuele sfeer.
Opvalend is et daoromme dat bi'j de drie nuumde kaemerleden twie vrouwluden zitten. Bi'j Arib gaot et trouwens niet over eventuele misstanen op seksueel gebied. Bi'j de anklachten tegen heur en Gündogan zol neffens veul meensken mitspeulen dat zi'j vrouw binnen.
Mannen zollen et niet hebben kunnen dat vrouwluden een bepaolde machtspesisie innemen en zeker niet as ze dan ok nog es letterlik de baos binnen, leidinggevende over die mannen.
Zo langzemerhaand vien ik dit een wat gezochte argementaosie. Waoromme zol et bi'j Gijs van Dijk niet krekliek wezen: dat zien drie exen et niet hebben kunnen, ofgeunstig binnen, dat hi'j een belangrieke post hadde in de Twiede Kaemer? Iene van heur hadde ok zels poletieke ambities.
De 'kwestie Gijs van Dijk' is disse weke weer aktueel wodden omreden poletiek journelist Joost Vullings him verdiept het in de drie klachten over Van Dijk en over onderdielen uut et repot, dat trouwens niet eupenbaor maekt is.
Wat mit naeme anvochten wodt, ok deur inschaekelde deskundigen, is dat Van Dijk neffens heur te min de kaans kregen het himzels te verdedigen én veural ok dat in et repot tevule ingaon is op de gevulens van de drie klaegende vrouwluden en minder of niet op de feiten.
Dat leste vien ik niet per definitie een stark tegenargement. Een feit, bi'jgelieks een bepaolde uutspraoke van een man, kan bi'j de iene vrouw een hiel aander gevuul oproepen as bi'j een aandere vrouw.
Doe ik mi'j bi´j de instelling daor ik warkte es doende hul mit et instellen van een Vertrouwenspersoon, doe was et uutgaankspunt dat de bedoelings van haandelings of uutspraoken d'r minder toe deden as de gevulens die daordeur bi'j de klaeger of klaegster opreupen wodden.
Die gevulens moe'n altied serieus neumen wodden. Mar dat hoolt nog niet in dat daormit et gedrag daor die gevulens deur opreupen binnen, ok ofkeurd wodden moet. D'r kan, bi´jgelieks deur bepaolde omstanigheden uut et verleden, een overgevulighied ontstaon wezen veur bepaolde uutspraoken of gedregings, die bi'j gieniene vervelende gevulens opröpt, behalven bi'j die iene persoon, de klaeger of klaegster.
Een goeie vertrouwenspersoon of kemissie die over zokke klachten gaot, die nemt de klacht serieus, mar zuukt ok naor aachterliggende gevuligheden. Ze kun zoas in dit geval - een klaegster dan wiezen op die gevuligheden en heur anraoden hulpe te zuken om daor beter mit ommegaon te kunnen. Wat aanders wodt et vanzels as et overdudelik over uutspraoken of gedrag gaot dat teveer gaon is.
Kiek, in de kwestie Marc Overmars was de zaeke overdudelik. Dat was honderd percent een greensoverschriedend feit. Mar bi'j Van Dijk liggen de feiten niet op taofel, nee alliend de gevulens van die drie ex-scharrels van him.
Aj' et mi'j vraogen is et te gek veur woorden dat een onderzuuksburo en een dillegaosie van een poletieke perti'j dit soorte van klachten behaandelt van zaeken die heur dus alliend mar in de privésfeer ofspeuld hebben.
Joost Vullings zee hierover: Dit liekt een alternatieve vorm van rechtsspraoke te wodden. Een vrouw huuft mar wat te roepen en de man is schuldig. Et is niet meer MeToo Ikke Ok!, nee, et is YouTo Ieje Ok! Dat vien ik now een kwaolike ontwikkeling. Kan ik daorover argens een klacht indienen?"