De toan fan Jan de Groot: "Meepsen"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"De glazewasser tikt op 't rút at-y mij de weunkamer inlopen siet. Ik skrik op en bin benijd wat d'r an 'e hând is. Fast gyn fergeefse beurt fan 'e rútten, nim ik an, om't se soa skitterend mooi binne.
At ik búttendeur bij him staan, wiist-y naar 't hoeky fan 't huus. Allegaar meepsen. Foor goenent die't niet wat wat 'n meeps is: dat is 't Bildtse woord foor wesp. Helendal in 'e hoek fan 't huus flige de meepsen d'rin en d'rút en der is dus 'n nest."
De toan fan Jan de Groot
"Soa'n nest mot fansels útroeid worre. Dat ik op internet soeke naar 'n wespeferdelger. Noh, d'r sit sels een in St.-Anne, ontdek ik, en bel fansels fortendaliks dut bedriif. Ik krij 'n frou an 'e tillefoan die't Frys praat. Ik weet niet hoe't jim dat foele, maar at ik een an 'e lyn krij die't Frys praat, dan hew ik ok drekt fertrouwen in 'n bedriif. Dan kin 't hest gyn malafide bedriif weze. D'r ontstaat 'n leuk gesprek en ik maak 'n ôfspraak dat se op maandeg delkomme sille.
In de tussentiid gaan ik gau 's naar 't plak toe. Wat 'n bedrivigyd! Se flige op en ôf. Der sille se fast 'n bedoeling met hewwe. Meskien de koaningin de hele dâg bedorve, want die sit de hele dâg niks âns te doen as aitsys skite.
Op maandegoffend staan d'r keurig twee mânly foor de deur. De auto laat sien dat se út Oudwoude komme en dus niet út St.-Anne soa't op 'e websait ston. Waarskynlik deurskakeld naar 't bedriif út 'e wouden. Gyn inkel probleem; at se maar goed werk ôflevere.
Se hewwe kleden in 'e hannen en frage mij at se die eerst even bij de skoorstyn op 'e fliering lêge mâge. As deur 'n meeps stoken Ja, ik kin 't niet late om deuze útdrukking te brúkken Dus as deur 'n meeps stoken, fraag ik hur werom soks mot. 't Gaat ommers om 'n meepsenest. De baide mânly kike nander even an en dan blykt 't 'n misferstand te wezen. Se meenden dat se de skoorstyn rage mosten.
't Binne fryndlike mânly en sij gaan fort an 't werk. Een doet soa'n imkerkap op die't ok bij bijen brúkt wort, krijt 'n ladder en met 'n spoit klimt-y omhoog en spoit in 'e kier fan 't huus der't de meepsen hyltyd in en út gaan.
Wilens fertelt de ânder mij allegaar ferhalen wat-y beleefd het met meepsen en hoornaars. Dat binne allegaar interessante, maar toegelykertiid griezelige ferhalen. Dat 'n hoornaar him steke wou, maar him miste en met syn angel muurfast kwam te sitten in 'n skutting!
't Spoiten is in elk gefal soamaar klaar en nou maar wachte op 't effekt. Sij raadde mij an om eerst niet te dicht bij 't nest te kommen, want se binne nou allegaar soa mâl as 'n spiker en skiete dan met hur angel op alles wat beweegt. Blikstynders, 'n stelletsy wilde koiboys dus. Ik maak mij gau út 'e foeten, swaai de mânly nag krekt út en naai út. Na myn aigen failige nest."