HEA! De twilling en de brommers

HEA! De twaling en de brommers
Stefan en Mathijs fan Kammen ferfele harren nea en kinne mar min stilsitte. Ien fan harren hobbys is it ompielen oan brommers. Dêr kinne se de hiele dei mei dwaande wêze yn harren hok.
Stefan hat krekt in oare brommer kocht en dêr moat efkes in nije úlit ûnder. Dêrnei stappe de jonges op harren brommers om te crossen yn it lân. Gas jaan en wedstrydsjes tsjin elkoar. Se hâlde fan kompetysje, mar gunne elkoar ek de winst.